การใช้คลื่นอัลตราซาวด์ร่วมกับตัวทำละลายในการสกัดสารประกอบฟีนอลิกจากเหง้าว่านนางคำ

Main Article Content

พรพรรณ สิระมนต์
รัตติยา แววนุกูล

บทคัดย่อ

การศึกษาผลของการใช้คลื่นอัลตราซาวด์ร่วมกับตัวทำละลายเอทานอลในการสกัดแยกสารในกลุ่มฟีนอลิกจากเหง้าว่านนางคำโดยศึกษา 3 ปัจจัยหลักที่มีผลต่อการสกัด ได้แก่ ความเข้มข้นของตัวทำละลายเอทานอล อุณหภูมิ และระยะเวลาในการสกัด จากผลการศึกษาพบว่า สภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารประกอบฟีนอลิกจากเหง้าว่านนางคำโดยใช้คลื่นอัลตร้าซาวด์ร่วมในการสกัด คือ
การสกัดโดยใช้ตัวทำละลายเอทานอลความเข้มข้นร้อยละ 50 โดยปริมาตร ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 120 นาที ที่สภาวะนี้ให้ร้อยละผลได้ของสารสกัดเท่ากับ 23.50 ของน้ำหนักแห้ง ปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดที่สกัดได้สูงสุดเท่ากับ 120.83 ไมโครกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อกรัมของน้ำหนักตัวอย่างแห้ง เมื่อทดสอบฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบที่ได้จากสภาวะการสกัดที่เหมาะสมนี้พบว่ามีประสิทธิภาพในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดี โดยมีความเข้มข้นที่กำจัดอนุมูลอิสระได้ร้อยละ 50 (IC50) โดยวิธี DPPH เท่ากับ 7,945.32 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร เทียบกับน้ำหนักสารสกัดหยาบ

Article Details

บท
บทความวิจัย