ออกแบบอุโมงค์ลมระบบเปิดชนิดความเร็วลมต่ำเพื่อวัดแรงยกที่กระทำกับปีกเครื่องบินจำลอง

Main Article Content

อนุรุทธ ด้วงทอง
แสงกฤช กลั่นบุศย์
ปณกมล ทองหล่อ
วิไลรัตน์ กลั่นบุศย์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดอุโมงค์ลมระบบเปิดชนิดความเร็วลมต่ำที่มีขนาดกว้าง 18 นิ้ว ยาว 65 นิ้ว สูง18 นิ้ว และศึกษาแรงยกที่กระทำกับปีกเครื่องบินจำลอง ซึ่งวัดค่าจากเซ็นเซอร์วัดแรงที่ติดตั้งภายในอุโมงค์ลมโดยระบบเซ็นเซอร์ประกอบด้วยโหลดเซลล์แบบสเตรนเกจซึ่งควบคุมการวัดแรงและแปลงค่าของข้อมูลด้วยโปรแกรมอาดูโน่ ผลการวิจัยพบว่าอุโมงค์ลมที่ถูกสร้างขึ้นมีความเร็วลมระหว่าง 2-6 เมตรต่อวินาทีและสามารถวัดแรงยกได้อย่างถูกต้อง มีความคลาดเคลื่อนในการวัดของเซ็นเซอร์              เฉลี่ยรวมอยู่ที่ 0.01% ผลการทดสอบแรงยกที่กระทำกับปีกเครื่องบินจำลองพบว่าแรงยกที่กระทำจะแปรผันตามความเร็วลมที่ไหลผ่านและมุมปะทะอากาศของปีกเครื่องบินจำลอง โดยรูปแบบของปีกเครื่องบินที่มีค่าแรงยกสูงที่สุดจากมากไปน้อยคือ รูปแบบ NACA6409 9% รูปแบบ NACA4418 และรูปแบบ NACA0021 เนื่องจากรูปแบบ NACA6409 9% มีความโค้งของปีกมากและมีความหนาของปีก    น้อยกว่ารูปแบบอื่น ด้วยเหตุนี้ทำให้ความดันบริเวณเหนือปีกน้อยความดันบริเวณด้านล่างปีกส่งผลให้แรงยกที่กระทำกับปีกมากที่สุด  สำหรับรูปแบบ NACA0021 มีความหนามากที่สุดและไม่มีความโค้งของปีกทำให้ไม่มีความแตกต่างของความดันบริเวณเหนือปีก  กับบริเวณด้านล่างของปีกส่งผลให้เกิดแรงยกที่กระทำกับปีกน้อยที่สุด

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

[1] Pongleirat, W. 2556. Behavior and relationships of condominium buying factors: a case study of Lumpini Condo Town, Bodindecha-Ramkhamhaeng Project. Master's degree. Silpakorn University. (in Thai)
[2] Pinthong, N. 2558. Factors affecting decision to select Lumpini Condominiums of consumers in Bangkok. Master of Business Administration, Bangkok University: (1-22). (in Thai)
[3] Pajongviriyathon, C. 2559. Factor affecting consumer purchase of condominiums in Bangkok. Master of Business Administration, Faculty of Commerce and Accountancy, Thammasat Univercity: (1-25). (in Thai)
[4] Supap, N. and et al. 2560. Mechanism and structural Analysis: structural Engineering. Council of Engineers, Bangkok. (in Thai)


[5] Damrongsarn, S. 2559. Reinforced concrete design (Working Stress Design: WSD). Civil Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Rattanakosin: (11-64). (in Thai)
[6] Miguel A. and et al. 2013. Chapter 1 Design Methodology for a Quick and Low-Cost Wind tunnel, Wind Tunnel Designs and Their Diverse Engineering Applications, Additional information is available at the end of the chapter.
[7] Wiwatsetakul, S. Rungrungrueng, A. 2538. Open low speed wind tunnel design method. Bachelor of Engineering. King Mongkut's University of Technology Thonburi: 1-10. (in Thai)
[8] Im Erb, S. 2530. Low speed wind tunnel. The 25th Kasetsart University Annual Conference. 3- 6 February 2530. Conference room, Department of Civil Engineering. Kasetsart University: (1-10). (in Thai)
[9] Tebapun, P. 2556, Wind tunnel.
https://119.46.244.220/article/file_upload/ pachara.pdf. Accessed 15 October 2018. (in Thai)
[10] Kurian, J. Experimental Aero (Gas) dynamics, Chapter 1, lecture 5: Wind tunnel.
https://nptel.ac.in/courses/101106040/chapter% 201. pdf. Accessed 17 September 2018
[11] John D. Anderson, Jr. Fundamental s of aerodynamics. University of Maryland. College Park, MD 20742, USA, 2005; Vol.4: 197-210.
[12] Chaiwai, T. and Pornsaklertchai, R. 2541. Developing an electronics balance for durian.Department of agricultural, Faculty of agricultural engineering, Kasetsart University: (7-20). (in Thai)
[13] Bogatin, E. Arduino based data acquisition.
www.nutsvolts.com/index.php?/magazine/ article/june2015_bogatin. Accessed 20 June 2018.
[14] A Child’s guide to direct data logging with excel. Vol5. https://homepages.ihug.com.au/~npyner/Ard- uino / GUIDE_2PLX.pdf. Accessed 20 June 2018.

[15] Anemometer. https://www.joom.com/en/products /1517195622447691479-164-1-26193-3832680438. Accessed 20 January 2018. (in Thai)
[16] Eastman N. Jacobs, Kenneth E. Ward, Robert M. Pinkerton. The characteristics of 78 related airfoil sections from tests in the variable-density wind tunnel. Langley memorial aeronautical laboratory. Washington D.C., USA, 1933.
[17] A.C. Kermode. Mechanics of flight. Revised; R.H. Barnard, D.R. Philpott, UK, 1995; Vol 10: (199-207).
[18] Hermann S., Erich T. Aerodynamics of the airplane. Translated; Heinrich J.R., Knoxville, TN 37996, USA, 1979: (30-36).
[19] Gendcha, K. Kaurase, P. K. Analysis of transonic flow over airfoil using CFD for gas turbine blaes. 2016. International journal for Science research & development. Vol 4. Issue 05, 2016: 2321-0631.

[20] Phochana, S. and Koonswat, S. 2016, Design Wind Tunnel for Study Lift Force of Wing Model, Department of Physics, Faculty of Science, King Mongkut'sUniversity of Technology Thonburi: (1-49). (in Thai)
[21] John D. Anderson, Jr. Introduction to flight. University of Maryland. College Park, MD 20742, USA; Vol.1: 197-210: 262-295.