ผลของวิธีการล้างที่แตกต่างกันต่อจำนวนจุลินทรีย์บนพื้นผิวถังนม ในโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปน้ำนม

Main Article Content

ตรี วาทกิจ
ณรงค์ วงศ์เณร
กฤติกา ชุณห์วิจิตรา

บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของวิธีการล้างถังนมที่แตกต่างกันในโรงงานแปรรูปน้ำนมแห่งหนึ่ง   โดยมี 4 วิธีได้แก่  I) การล้างด้วยน้ำอุณหภูมิห้อง   (300ซ)    II) การล้างด้วยน้ำร้อน (750ซ)  III) การล้างด้วยน้ำอุณหภูมิห้อง-น้ำร้อน  และ IV) การล้างด้วยสารทำความสะอาดทางการค้า ต่อปริมาณแบคทีเรียทั้งหมดบนพื้นผิวภายในถังนม รวมทั้งศึกษาการเปลี่ยนแปลงของแบคทีเรียปนเปื้อนในน้ำนมจากถังนมที่ผ่านการใช้งานแล้ว โดยบ่มที่เวลา 0 15 30 45 60 75 90 120 และ 180  นาที ผลการวิจัยพบว่า วิธีการล้างที่แตกต่างกันมีผลต่อปริมาณแบคทีเรียทั้งหมดบนพื้นผิวและร้อยละของแบคทีเรียเหลือรอดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p≤0.05)  โดยแนะนำวิธีการล้างด้วยสารล้างทำความสะอาดทางการค้า ซึ่งมีร้อยละการเหลือรอดต่ำสุด (72.78%) นอกจากนี้ยังศึกษาการเปลี่ยนแปลงของจำนวนแบคทีเรียปนเปื้อนทั้งหมดในน้ำนมจากถังนมที่ผ่านการใช้งานแล้วพบว่า มีการเปลี่ยนแปลงของแบคทีเรียเข้าสู่ระยะคงที่ในการบ่มที่เวลา 75 นาที โดยมีจำนวนแบคทีเรียทั้งหมดเท่ากับ 4.30 ล็อคโคโลนีต่อมิลลิลิตร

Article Details

บท
บทความวิจัย