เผยแพร่แล้ว: 2018-12-12

ผลการเสริมกากงาขี้ม้อน (Perilla frutescens) สกัดน้ำมันในอาหารไก่ไข่ (ระยะท้าย) ต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพของไข่ไก่ และการสะสมกรดไขมันในไข่แดง

มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี, อณัญญา ปานทอง, มาริษา นาวา, สิทธิชัย บรรลือ, ศิลป์ชัย วชิรอมรเลิศ, วีรชัย ชุมแสงโชติสกุล, สาโรชน์ เจี่ยวยี่, วรางคณา กิจพิพิธ

50-63

คุณภาพอากาศภายในอาคารโรงแรมและกลุ่มอาการเจ็บป่วยของพนักงานโรงแรม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

มธุรส ประสมวงค์, วันอัสมีน โฮ, ธิดารัตน์ บุญช่วย, จินดา คงเจริญ, ณัฐจิต อ้นเมฆ

64-73

ผลของของสภาวะการสกัดต่อคุณภาพของเส้นใยอาหารผงจากกากมะตูม

วิชมณี ยืนยงพุทธกาล, สันทัด วิเชียรโชติ, วัชรี บุญถนอม, สุรางค์ ทองสุวรรณ์

110-123

การศึกษาคุณสมบัติของแบคทีเรียทนโปรฟีโนฟอสที่แยกจากดินที่ปนเปื้อน สารกำจัดแมลง

ทิพย์สุดา สุตะภักดิ์, ปาริชาติ พุ่มขจร, พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ

173-179

การเปรียบเทียบการกระจายอุณหภูมิของสารละลายไฮโดรโปรนิกส์ของรางปลูกที่มีขนาดแตกต่างกัน โดยใช้พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ

พลเทพ เวงสูงเนิน, จาริณี จงปลื้มปิติ, ธวัชชัย จารุวงศ์วิทยา, ทยาวีร์ หนูบุญ, ปรเมศวร์ สุทธิประภา

198-203