การดัดแปลงอุปกรณ์ชุดศึกษาสเปกตรัมเพื่อการบันทึกด้วยสมาร์ทโฟน

Main Article Content

เอกราช ตาแก้ว
รัศมี ชัยสุขสันต์

บทคัดย่อ

การดัดแปลงชุดอุปกรณ์ศึกษาสเปกตรัมเพื่อการบันทึกด้วยสมาร์ทโฟน เป็นการช่วยสนับสนุนการทดลองศึกษาสเปกตรัมของธาตุในรายวิชาปฏิบัติการเคมี ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้วยการเลือกใช้วัสดุที่มีราคาถูกและหาได้ง่ายเพื่อดัดแปลงชุดศึกษาสเปกตรัมที่ผลิตโดยบริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ลักษณะเดิมเป็นกล่องไม้สีดำ ใช้ใส่แหล่งแสงซึ่งเป็นหลอดบรรจุก๊าซชนิดต่างๆที่จะถูกจุดประกายแล้วให้สเปกตรัม มีฟิวส์และปลั๊กต่อกับไฟฟ้า 220 V, AC 50 Hz เพื่อให้ความต่างศักย์ไฟฟ้าแก่หลอดบรรจุก๊าซ ผู้วิจัยได้ออกแบบกล่องไม้จากไม้อัดที่ใหญ่กว่ารูปทรงเดิมเล็กน้อยเพื่อบรรจุกล่องเดิมลงไปได้ จึงช่วยแก้ไขเรื่องแสงรบกวนจากภายนอก แล้วประดิษฐ์กล้องสเปกโตรสโคปอย่างง่าย จากกระดาษแข็งม้วนเป็นท่อทรงกระบอกติดกับแผ่น CD ทำหน้าที่แยกแสงแทนแผ่นเกรตติง และใช้โทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนในการรับแสงพร้อมกับบันทึกภาพสเปกตรัม ชุดอุปกรณ์ที่ดัดแปลงแล้วสามารถใช้ศึกษา Visible spectrum จากแหล่งแสงดวงอาทิตย์ และ หลอดฟลูออเรสเซนต์ และ ศึกษา Emission spectrum ที่ได้จากหลอดบรรจุก๊าซไฮโดรเจน ฮีเลียม      ไอปรอท และนีออน โดยไม่ต้องทำการทดลองในห้องมืด โทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนที่เก็บภาพไว้สามารถนำไปเชื่อมต่อกับโปรเจ็กเตอร์เพื่อแสดงภาพสเปกตรัมบนหน้าจอในห้องเรียน และชุดอุปกรณ์ที่ดัดแปลงสามารถนำไปใช้ศึกษา           นอกห้องเรียนได้อีกด้วย

Article Details

บท
บทความวิจัย