Development of Durian Chips Product by Apply of Quality Function Deployment

Main Article Content

Watchanachai Joompha
Nalin Pianthong

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุเรียนทอดกรอบโดยใช้เทคนิคการแปลงหน้าที่ทางคุณภาพ ระเบียบวิธีในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยได้ดำเนินการวิจัยเชิงปริมาณกับลูกค้าที่ซื้อทุเรียนทอดจำนวนทั้งสิ้น 384 คน ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559  เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นข้อกำหนดรายละเอียดความต้องการของลูกค้า เพื่อแปลงเป็นข้อกำหนดทางเทคนิคในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพทุเรียนทอดกรอบ กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการรวบรวมความคิดของผู้บริโภคในการแปลงเป็นข้อกำหนดรายละเอียดทางเทคนิค โดยข้อมูลที่ได้จากการประยุกต์ใช้เทคนิค QFD ในเฟสที่ 1 การวางแผนผลิตภัณฑ์ในรูปแบบบ้านคุณภาพ (HOQ) พบว่า 5 คุณลักษณะทางคุณภาพของทุเรียนทอดที่สำคัญ  ซึ่งเป็นความต้องการของลูกค้า ได้แก่  มีกลิ่นแบบธรรมชาติ  มีความกรอบ  มีลักษณะเป็นแผ่นบาง  ไม่มีกลิ่นเหม็นหืน  และ มีรสชาติแบบธรรมชาติ  และเมื่อทำการแปลงเป็นข้อกำหนดทางเชิงเทคนิคที่ต้องปรับปรุง พบว่า ข้อกำหนดทางเทคนิคที่สำคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ การอบหลังจากการทอดและการอบก่อนส่งมอบลูกค้าหรือขายปลีก  การพัฒนาและปรับปรุงบรรจุภัณฑ์  การปรับปรุงรสชาติให้มีความหลากหลาย และ ระยะเวลาเก็บรักษามีความเหมาะสม และ การคัดเกรดทุเรียน  นอกจากนี้ข้อค้นพบที่สำคัญ ประกอบด้วย ความตระหนักในการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดรายละเอียดทางเทคนิค  ประโยชน์ของงานวิจัยนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลรองรับการวิจัยผลิตภัณฑ์ และออกแบบเครื่องมือสำหรับการออกแบบกระบวนการผลิตอาหาร  การควบคุมคุณภาพ การบริหารจัดการต้นทุนการผลิต และ การกำหนดความต้องการของลูกค้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุเรียนทอดกรอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Article Details

บท
บทความวิจัย