ผลของของสภาวะการสกัดต่อคุณภาพของเส้นใยอาหารผงจากกากมะตูม

Main Article Content

วิชมณี ยืนยงพุทธกาล
สันทัด วิเชียรโชติ
วัชรี บุญถนอม
สุรางค์ ทองสุวรรณ์

บทคัดย่อ

จากการศึกษาผลของอุณหภูมิและเวลาในการสกัดด้วยน้ำต่อคุณภาพของเส้นใยอาหารผงจากกากมะตูม ได้แก่ สกัดด้วยน้ำที่ อุณหภูมิ 70 และ  90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 และ 2 ชั่วโมง ผลการทดลอง พบว่า สภาวะการสกัดด้วยน้ำมีผลต่อปริมาณเส้นใยอาหารที่ไม่ละลายน้ำ ปริมาณเส้นใยอาหารที่ละลายน้ำ ปริมาณเส้นใยอาหารทั้งหมด ปริมาณน้ำตาลทั้งหมด และค่าสีของเส้นใยอาหารผงจากกากมะตูม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยวิธีการสกัดด้วยน้ำที่เหมาะสมที่สุดที่ได้ปริมาณเส้นใยอาหารทั้งหมดมากที่สุด คือ การสกัดด้วยน้ำที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง จากการศึกษาผลของการสกัดด้วยเอทานอลต่อคุณภาพของเส้นใยอาหารผงจากกากมะตูม พบว่า การสกัดกากมะตูมด้วยน้ำและเอทานอลร่วมกัน ทำให้ได้เส้นใยอาหารผงจากกากมะตูมที่มีปริมาณเส้นใยอาหารทั้งหมด ปริมาณเส้นใยอาหารที่ไม่ละลายน้ำ มากกว่าการสกัดด้วยน้ำเพียงอย่างเดียว ดังนั้นสภาวะที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการสกัด คือ สกัดด้วยน้ำร่วมกับการสกัดด้วยเอทานอล

Article Details

บท
บทความวิจัย