การสุขาภิบาลสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ในพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

Main Article Content

จิราภรณ์ หลาบคำ
อมาวสี พิทักษ์
ฤทธิไกร แสนยายนต์

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจประเมินสภาพแวดล้อมทางกายภาพในสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จำนวน 34 แผง เก็บข้อมูลโดยใช้แบบประเมินด้านกายภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์สะอาดของกรมปศุสัตว์ และเพื่อตรวจการปนเปื้อนของเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในเนื้อสัตว์ ภาชนะอุปกรณ์ และมือของผู้จำหน่ายเนื้อสัตว์ จำนวน 102 ตัวอย่างเก็บข้อมูลโดยใช้ชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (SI-2) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ และร้อยละ


ผลการศึกษาพบว่า สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ในพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ไม่ผ่านการเกณฑ์การประเมินทางมาตรฐานสถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์สะอาดของกรมปศุสัตว์ทั้งหมด ซึ่งข้อกำหนดที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินมากที่สุด คือ สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ต้องมีวิธีการที่สามารถป้องกันการปนเปื้อน และป้องกันแมลงและสัตว์พาหะได้ ร้อยละ 100.00 รองลงมาคือ มีการควบคุมและกำจัดแมลงวัน แมลงสาบ หนูและมด ร้อยละ 47.06 ส่วนผลการตรวจการปนเปื้อนของเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในเนื้อสัตว์ ภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้ในการจำหน่าย และมือของผู้จำหน่ายเนื้อสัตว์ พบว่ามีการปนเปื้อนในเนื้อสัตว์มากที่สุด ร้อยละ 91.18 รองลงมาคือ มือผู้จำหน่ายเนื้อสัตว์ ร้อยละ 85.29 และภาชนะอุปกรณ์ที่สัมผัสเนื้อสัตว์ ร้อยละ 82.35 นอกจากนี้การศึกษายังพบว่าผู้จำหน่ายเนื้อสัตว์ไม่เคยได้รับการอบรมเกี่ยวกับการสุขาภิบาลสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์จากหน่วยงานใดเลย


ดังนั้นเทศบาลนครอุบลราชธานีควรมีการจัดอบรมเกี่ยวกับการสุขาภิบาลสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ได้แก่ วิธีการป้องกัน ควบคุม และ กำจัดสัตว์และแมลงนำโรค สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้จำหน่ายเนื้อสัตว์ โดยเน้นการปฏิบัติตัว และการแต่งกายที่เหมาะสมในการจำหน่ายเนื้อสัตว์ เป็นต้น

Article Details

บท
บทความวิจัย