แนวทางการจัดการพลังงานและของเสียที่เกิดจากผู้ประกอบการธุรกิจรีสอร์ท ในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

Main Article Content

ชูศักดิ์ พรสิงห์
ธนาธร เกรอต
ทองแท่ง ทองลิ่ม
ภัทรเวช ธาราเวชรักษ์

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาสถานการณ์การใช้พลังงานทดแทนและแนวทางบริหารจัดการของเสียที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ อาทิเช่น ขยะ เศษอาหาร และสิ่งปฏิกูล โดยเจาะจงไปที่เขตจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันสำคัญทางภาคตะวันตกของประเทศไทย การวิจัยนี้เริ่มจากการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับการจัดการพลังงานทดแทนสำหรับธุรกิจรีสอร์ทที่มีอยู่ในประเทศไทย จากสมาคมผู้ประกอบการการท่องเที่ยว สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมจังหวัดกาญจนบุรี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดการจนบุรี หลังจากนั้น ได้นำข้อมูลเหล่านี้มาทำการสร้างแบบสอบถามเพื่อเป็นเครื่องมือในการสำรวจข้อมูลภาคสนามเกี่ยวกับสถานการณ์การใช้พลังงานทดแทนและแนวทางบริหารจัดการของเสีย โดยการสำรวจกลุ่มประชากร 80 ราย และได้รับการตอบกลับมา 48 ราย ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจรีสอร์ทในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีมีปัญหาด้านการจัดการพลังงานมากถึงร้อยละ 77.1 และเกิดปัญหาด้านการจัดการขยะมากถึงร้อยละ 75.0 และได้มีการใช้พลังงานทดแทนเพียงร้อยละ 20 นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์ SWOT analysis และ Gap analysis ยังพบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจรีสอร์ทยังมีระบบทางการเงินที่พร้อมสนับสนุนการใช้พลังงานแทนจากทรัพยากรธรรมชาติและของเสีย และต้องการการช่วยเหลือด้านการวิจัยและเทคโนโลยีพลังงานทดแทนจากภาครัฐบาลอย่างเต็มกำลัง

Article Details

บท
บทความวิจัย