การบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพองค์กรของรัฐวิสาหกิจไทย: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ

Main Article Content

ชนนิกานต์ รอดมรณ์
นลินภัสร์ ปรวัฒน์ปรียกร

บทคัดย่อ

การพัฒนาระบบสารสนเทศองค์กร ช่วยทำให้ทุกส่วนงานสามารถทำงานประสานเป็นหนึ่งเดี่ยวกัน เพื่อผลสำเร็จตามที่วางแผนไว้ อันจะนำไปสู่การเชื่อมโยงความสำเร็จด้านระบบสารสนเทศและด้านการบริหารจัดการองค์กร แต่ทั้งนี้กระบวนการในการบริหารจัดการด้านระบบสารสนเทศจะประสบความสำเร็จไม่ได้ หากขาดแนวทางที่ชัดเจนและเหมาะสม ดังนั้นการวิจัยนี้จึงได้กำหนดคำถามการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาปัจจัยความสำเร็จ แนวทาง และปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ โดยใช้เทคนิคการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ ในการสืบค้นจากฐานข้อมูล จำนวน 9 แห่ง ประกอบด้วย ACM, Emerald, IEEE Xplore, ScienceDirect, Scopus, Springer, ThaiLIS, DRIC และ TNRR ผลการสืบค้นพบว่ามีจำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3,565 เรื่อง ทำการสกัดและคัดเลือกงานวิจัยที่สามารถตอบคำถามการวิจัยได้ถูกต้อง ทำให้เหลือจำนวนงานวิจัยที่สามารถนำไปสรุปผลได้ 24 เรื่อง ผลจากการสังเคราะห์ข้อมูล พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารจัดการสารสนเทศ ประกอบด้วย การสนับสนุนจากผู้บริหาร กระบวนการบริหารจัดการ สมรรถนะของบุคลากร การติดต่อสื่อสาร และการมีส่วนร่วม ส่วนแนวทางเพื่อบริหารจัดการสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพนั้น  ประกอบด้วย การบริหารจัดการภายในที่เข้มแข็ง การเสริมสร้างทักษะของบุคลากร การสนับสนุนในทุกกระบวนการดำเนินงานของผู้บริหาร การทำงานร่วมกันเป็นทีม และการจัดการระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ และปัญหาในการบริหารจัดการสารสนเทศ ประกอบด้วย ขาดการสนับสนุนจากผู้บริหาร ขาดการบริหารจัดการ ขาดการมีส่วนร่วมของพนักงาน บุคลากรขาดสมรรถนะ และเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม

Article Details

บท
บทความวิจัย