ระบบสารสนเทศการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างทักษะเพื่อการสอบครูผู้ช่วย

Main Article Content

ทรรศนันทน์ ภักดิ์ภูมิสิริ
นรินทร บุญพราหมณ์

บทคัดย่อ

ระบบสารสนเทศการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างทักษะเพื่อการสอบตำแหน่งครูผู้ช่วย เป็นระบบที่พัฒนามาจากการที่ผู้ที่ความประสงค์สอบครูผู้ช่วยจำนวนมากประสบกับปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึงหนังสือคู่มือแบบทดสอบและสารสนเทศตัวอย่างแนวข้อสอบเพื่อใช้ทดสอบความรู้ความสามารถของตนเองสำหรับการสอบแข่งขันบรรจุครูผู้ช่วย จากการศึกษาพบว่า ระบบทดสอบความรู้ความสามารถสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วยแบบออนไลน์ที่มีอยู่ส่วนใหญ่ไม่มีระบบการตรวจคำตอบที่เป็นระบบฐานข้อมูลจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ หรือไม่มีการเก็บบันทึกคะแนนสอบภายหลังจากการใช้งานระบบแล้ว ทำให้ผู้ทำแบบทดสอบไม่สามารถประเมินความรู้ที่แท้จริงของตนเองได้อย่างเหมาะสม ระบบสารสนเทศการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างทักษะเพื่อการสอบตำแหน่งครูผู้ช่วยที่พัฒนาขึ้นนี้ มีระบบการสร้างชุดข้อสอบโดยเฉพาะ มีระบบทดสอบที่สามารถรายงานคะแนนผลการทดสอบและคำตอบพร้อมเฉลย อีกทั้งสามารถเก็บข้อมูลการทดสอบของผู้ใช้งานที่เป็นสมาชิกแต่ละครั้งไว้ในฐานข้อมูลของระบบได้ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถดูคะแนนตนเองตามรายวิชาได้ทุกครั้งที่เข้าใช้งานเว็บแอพพลิเคชั่นของระบบสารสนเทศ ในการทดสอบและประเมินประสิทธิภาพในด้านต่างๆ ของระบบที่พัฒนาขึ้น พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์และผู้ใช้งานระบบที่มีต่อประสิทธิภาพทางด้านประสิทธิภาพการใช้งานของระบบและแอพพลิเคชั่นในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 8.37+0.73 และ 8.09+0.60 จากระดับ 10.0 คะแนน ตามลำดับ)

Article Details

บท
บทความวิจัย