การเปรียบเทียบการกระจายอุณหภูมิของสารละลายไฮโดรโปรนิกส์ของรางปลูกที่มีขนาดแตกต่างกัน โดยใช้พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ

Main Article Content

พลเทพ เวงสูงเนิน
จาริณี จงปลื้มปิติ
ธวัชชัย จารุวงศ์วิทยา
ทยาวีร์ หนูบุญ
ปรเมศวร์ สุทธิประภา

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะศึกษาเปรียบเทียบการกระจายอุณหภูมิของสารละลายที่ใช้ในการปลูกพืชไฮโดรโปรนิกส์ที่มีขนาดความยาวของรางปลูกที่แตกต่างกันโดยใช้พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณช่วยในการทำนาย การศึกษากำหนดให้หน้าตัดของรางและตำแหน่งของรูเจาะในการปลูกพืชมีค่าคงที่ อัตราการไหลของสารละลายเท่ากับ 100 L/hr. ผลการศึกษาการณ์กระจายอุณหภูมิของสารละลายที่มีระดับความลึกที่ 5 mm ถึง 25 mm แสดงให้เห็นว่าที่ความลึกมากกว่าจะมีอุณหภูมิที่สูงกว่าที่ผิว และการศึกษายังแสดงให้เห็นว่าความยาวของรางปลูกพืชในช่วงที่ศึกษาส่งผลต่อการกระจายอุณหภูมิของสารละลายเพียงเล็กน้อย ในการเปลี่ยนแปลงความยาวของรางปลูกให้มีค่าเท่ากับ 6 m 8 m 12 m 16 m และ 20 m แล้วอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นเมื่อความยาวมากกว่า 4 m ขึ้นไป โดยช่วงของอุณหภูมิจะอยู่ระหว่าง 25.00 ถึง 25.76 °C ซึ่งช่วงที่มีอุณหภูมิต่ำและส่งผลดีต่อพืช

Article Details

บท
บทความวิจัย