การศึกษาคุณสมบัติของแบคทีเรียทนโปรฟีโนฟอสที่แยกจากดินที่ปนเปื้อน สารกำจัดแมลง

Main Article Content

ทิพย์สุดา สุตะภักดิ์
ปาริชาติ พุ่มขจร
พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ

บทคัดย่อ

โปรฟีโนฟอส (profenofos) เป็นสารกำจัดแมลงประเภทออร์กาโนฟอสเฟต (organophospahtes) ที่นิยมใช้ในประเทศไทย และมักพบการปนเปื้อนในพื้นที่เกษตรกรรม ดังนั้นแบคทีเรียที่จะนำไปใช้ในดินที่มีการปนเปื้อนโปรฟีโนฟอสจึงต้องสามารถทนสารกำจัดแมลงดังกล่าวได้ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแยก และศึกษาคุณสมบัติบางประการของแบคทีเรียทนโปรฟีโนฟอส จากแบคทีเรียจำนวน 10 ไอโซเลตที่สุ่มเลือกจากแบคทีเรียที่สามารถเจริญบนอาหาร nutrient agar ที่มีโปรฟีโนฟอสความเข้มข้น 100 ppm พบว่าแบคทีเรียรหัส PFN-03 ซึ่งเป็นแบคทีเรียแกรมบวกมีความสามารถในการทนโปรฟีโนฟอสได้สูงสุด โดยสามารถทนโปรฟีโนฟอสได้สูงถึง 2,000 ppm การสกัดพลาสมิดไม่พบพลาสมิดในแบคทีเรียรหัส PFN-03 จากการวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ในส่วน 16S rDNA ทำให้สามารถจัดจำแนกแบคทีเรียรหัส PFN-03 ได้เป็น Brevibacillus brevis แบคทีเรียที่ได้จากการศึกษานี้อาจมีประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในดินหรือสิ่งแวดล้อมที่มีการปนเปื้อนโปรฟีโนฟอส และสารกำจัดแมลงในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตต่อไป

Article Details

บท
บทความวิจัย