การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการวางแผนการเลือกทำเลที่ตั้ง หมู่บ้านจัดสรรของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริเวณอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

Main Article Content

รุ่งอาทิตย์ บูชาอินทร์
กฤช จรินโท

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาทำเลที่เหมาะสมในการพัฒนาโครงการหมู่บ้านจัดสรร บริเวณอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 2) ศึกษาทัศนคติด้านการเลือกทำเลที่ตั้งหมู่บ้านจัดสรร โดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสานวิธีระหว่างการประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และการวิจัยเชิงปริมาณ และทำการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลองการเลือกทำเลที่ตั้งหมู่บ้านจัดสรรโดยใช้สถิติการวิเคราะห์โครงข่ายประสาทเทียม จากผลการวิเคราะห์ทำเลที่เหมาะสมที่วิเคราะห์จากระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ พบว่า พื้นที่เหมาะสมในการพัฒนาหมู่บ้านจัดสรรในระดับเหมาะสมมากมีพื้นที่มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43.80 ของพื้นที่ทั้งหมด ตามมาด้วยระดับความเหมาะสม               ปานกลางและเหมาะสมน้อย คิดเป็นพื้นที่ ร้อยละ 21.32 และ ร้อยละ 8.67 ตามลำดับ ส่วนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการพัฒนาหมู่บ้านจัดสรร คิดเป็นร้อยละ 26.22 ส่วนผลการศึกษาทัศนคติด้านการเลือกทำเลที่ตั้งหมู่บ้านจัดสรร พบว่าปัจจัยทั้งหมดมีความสอดคล้องกับทัศนคติด้านการเลือกทำเลที่ตั้งอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 กลุ่มตัวอย่างเลือกปัจจัยการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกมากที่สุด รองลงมา คือ การเข้าถึงการเดินทาง อันดับ 3 การเข้าถึงสถานที่ทำงาน อันดับ 4 ด้านภัยพิบัติและอาชญากรรม อันดับ 5 ด้านกฎหมายผังเมือง และอันดับสุดท้ายปัจจัยทางภูมิศาสตร์ และผลการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลอง ได้ค่าพยากรณ์ความถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 71.00

Article Details

บท
บทความวิจัย