เผยแพร่แล้ว: 2018-06-11

ผลของไบโอฟลอคที่ผลิตจากแหล่งคาร์บอนที่แตกต่างกัน ต่อการตอบสนองของภูมิคุ้มกันในปลานิล (Oreochromis niloticus)

ศุภณัฐ วัฒิธรรม, ณัฏนิชา เมืองกาญจน์, ธีรวุฒิ เลิศสุทธิชวาล, นิอร จิรพงศธรกุล, กิตติชนม์ อุเทนะพันธุ์

1-13

การพัฒนาเว็บมัลติมีเดียสำหรับการฝึกสนทนาภาษาจีนระดับเบื้องต้น

พัชรณัฐ ดาวดึงษ์, วัชรี เลขะวิพัฒน์, ชวลิต จันสะ

28-41

อิทธิพลของแป้งข้าวโพดบดหยาบดัดแปรด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน ต่อสมบัติทางกายภาพและคุณภาพทางประสาทสัมผัสในผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว

นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, จุฬาลักษณ์ จารุนุช, พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ, พิศมัย ศรีชาเยช, กัษมาพร ปัญต๊ะบุตร

69-78

คลอรีนคงเหลือ และผลกระทบของคลอรีนคงเหลือ ต่อการลดลงของเชื้อแบคทีเรียในน้ำเสียจากสะพานปลา

นาฎอนงค์ เจริญสันติสุข, เกษม จันทร์แก้ว, อรอนงค์ ผิวนิล, ธนิศร์ ปัทมพิฑูร ปัทมพิฑูร

79-91

การพัฒนาระบบตรวจสอบนักศึกษาเข้าเรียนด้วยวิธีการรู้จำใบหน้า

เกรียงศักดิ์ ตรีประพิณ, ภัคภัทร นาอุดม, ไพชยนต์ คงไชย

92-105

การตรวจสอบความเหมาะสมของการจัดกลุ่มข้อมูลอนุกรมเวลา

ทิพยา ถินสูงเนิน, มาโนช ถินสูงเนิน, กิตติศักดิ์ เกิดประสพ, นิตยา เกิดประสพ

127-147

ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทย

วันวิสา ขวัญเลื่อน, ปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์

174-184

พฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ในตลาดนัดสุขใจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

พรพิมล สระทองปัง, พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง, คนึงรัตน์ คำมณี, จิรัฐินาฏ ถังเงิน

185-192

พฤติกรรมการเก็บและทัศนคติการอนุรักษ์เห็ดเสม็ดของชาวบ้านในพื้นที่ อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

ลัดดาวัลย์ แก้วส่งแสง, เตือนใจ ปิยัง, สุวิทย์ จิตรภักดี, สุดคนึง ณ ระนอง, พิณทิพย์ จันทรเทพ, อมรรัตน์ อังอัจฉะริยะ

193-205