คลอรีนคงเหลือ และผลกระทบของคลอรีนคงเหลือ ต่อการลดลงของเชื้อแบคทีเรียในน้ำเสียจากสะพานปลา

Main Article Content

นาฎอนงค์ เจริญสันติสุข
เกษม จันทร์แก้ว
อรอนงค์ ผิวนิล
ธนิศร์ ปัทมพิฑูร ปัทมพิฑูร

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณคลอรีนคงเหลือในน้ำเสียจากสะพานปลาและผลกระทบของคลอรีนคงเหลือต่อการลดลงของเชื้อแบคทีเรียในน้ำเสียจากสะพานปลา โดยใช้ตัวอย่างน้ำเสียจากตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม ทำการทดลองที่ระดับความเข้มข้นคลอรีนตั้งต้นที่ 0-85 mg/L ที่ระยะเวลาสัมผัส 30 นาที จากการศึกษา พบว่า ที่ระดับความเข้มข้นคลอรีนตั้งต้นที่ 0-50 mg/L ตรวจไม่พบปริมาณคลอรีนคงเหลือทั้งหมดในน้ำเสีย และพบปริมาณคลอรีนคงเหลือที่ระดับความเข้มข้น 55 mg/L เป็นต้นไป โดยที่ระดับความเข้มข้นคลอรีนตั้งต้นที่ 85 มีปริมาณคลอรีนคงเหลือทั้งหมดมากที่สุด และที่ระดับความเข้มข้นคลอรีนตั้งต้นที่ 70 mg/L มีปริมาณคลอรีนคงเหลือน้อยที่สุด และเมื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณคลอรีนคงเหลือและการลดลงของแบคทีเรียที่ระดับความเข้มข้นตั้งต้น 55-70 mg/L ที่ระยะเวลาสัมผัส 5 วินาที 15, 30, 60 และ 120 นาที พบว่า เมื่อระยะเวลาสัมผัสเพิ่มมากขึ้นปริมาณคลอรีนคงเหลือจะลดลงในทุกระดับความเข้มข้นคลอรีนตั้งต้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05) รวมทั้งเมื่อระยะเวลาสัมผัสและความเข้มข้นคลอรีนตั้งต้นเพิ่มขึ้นจะทำให้แบคทีเรียถูกทำลายเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05)

Article Details

บท
บทความวิจัย