ซิมเพิลพัวส์ซองมอดูลที่มีขนาดจำกัดของพีชคณิตพัวส์ซองบางรูป

Main Article Content

Kanokporn Changtong
Ratee Bojaras
Nongkhran Sasom
Sarawut Saenkarun

บทคัดย่อ

เราศึกษาพีชคณิตพัวส์ซอง  ที่มีตัวก่อกำเนิด 3 ตัว ภายใต้ความสัมพันธ์ที่สนใจ และพบว่า  มี พัวส์ซองไอดีลที่ใหญ่ที่สุดทั้งหมด 5 ตัว นอกจากนั้น เราทำการจำแนกซิมเพิลพัวส์ซองมอดูลที่มีมิติจำกัดบน  โดยใช้วิธีที่ปรากฏใน [6] ผลลัพธ์ที่ได้คือ สำหรับแต่ละจำนวนเต็มบวก  จะมีซิมเพิลพัวส์ซองมอดูลที่มีมิติ  อยู่ 5 ตัว

Article Details

บท
บทความวิจัย