ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากกานพลูในบรรจุภัณฑ์แอคทีฟต่อการยืดอายุการเก็บรักษาไข่ไก่ที่เก็บรักษาไว้ในตู้เย็น

Main Article Content

สายฝน โพธิสุวรรณ
นฤมล มาแทน
วันชาติ ปรีชาติวงศ์

บทคัดย่อ

ไข่ไก่สดมักนำมาเก็บรักษาไว้ภายในตู้เย็นเพื่อชะลอการเน่าเสีย อย่างไรก็ตามแบคทีเรียที่ทนความเย็นสามารถเจริญเติบโตได้ในตู้เย็นและมักเป็นสาเหตุทำให้ไข่เกิดการเน่าเสีย โดยแบคทีเรียที่ทนความเย็นบางชนิดอาจส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์เมื่อได้บริโภค งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาไข่ไก่ที่เก็บรักษาในตู้เย็นโดยใช้สารธรรมชาติของน้ำมันหอมระเหยจากกานพลู การทดลองทำโดยการเตรียมวัสดุดูดซับที่มีน้ำมันหอมระเหยจากกานพลูความเข้มข้น 20 40 และ 60 ไมโครกรัมต่อกรัม และใช้ชุดทดลองควบคุมเป็นชุดที่ไม่มีน้ำมันหอมระเหยจากกานพลู จากนั้นจึงนำไข่ไก่มาวางไว้บนวัสดุดูดซับดังกล่าว ซึ่งน้ำมันหอมระเหยจะค่อยๆระเหยออกมาสัมผัสกับผิวเปลือกไข่ตลอดระยะเวลาที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 ± 1 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 45 วัน ซึ่งในระหว่างการเก็บรักษาได้ทำการตรวจสอบคุณภาพไข่ไก่โดยการวัดปริมาณเชื้อแบคทีเรียที่ทนความเย็นทั้งหมด ค่าการลดลงของน้ำหนักไข่ ค่าดัชนีไข่แดงและค่าฮอกยูนิต รวมถึงการทดสอบการยอมรับต่อกลิ่นและรสชาติของไข่ที่ผ่านการเก็บรักษาในน้ำมันหอมระเหยจากกานพลูโดยใช้ 9 - Point Hedonic Scale ผลการศึกษาพบว่าน้ำมันหอมระเหยจากกานพลูความเข้มข้น 40 ไมโครกรัมต่อกรัม มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ทนความเย็นในไข่ไก่ได้ดีที่สุด โดยตรวจไม่พบแบคทีเรียที่ทนความเย็นในไข่ไก่ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา 45 วัน และพบว่าไข่ไก่ที่เก็บรักษาในวัสดุดูดซับที่มีน้ำมันหอมระเหยจากกานพลูความเข้มข้น 40 ไมโครกรัมต่อกรัม เมื่อนำมาต้มได้คะแนนการยอมรับจากผู้ทดสอบด้านกลิ่นและรสชาติที่ไม่แตกต่างจากไข่ต้มชุดควบคุม (P > 0.05) นอกจากนี้ไข่ไก่ที่เก็บรักษาในน้ำมันหอมระเหยจากกานพลูยังมีการเปลี่ยนแปลงค่าคุณภาพของไข่ไก่ระหว่างการเก็บรักษาเพียงเล็กน้อยและอยู่ในมาตรฐานของไข่ไก่ โดยไข่ไก่ที่เก็บรักษาในน้ำมันหอมระเหยมีน้ำหนักลดลงเพียงร้อยละ 3.0 และมีค่าดัชนีไข่แดงเท่ากับ 0.41 ซึ่งมากกว่าไข่ไก่ในชุดควบคุม (P<0.05) นอกจากนี้ยังมีค่าฮอกยูนิตไม่แตกต่างจากชุดควบคุม (P> 0.05) ส่งผลให้การใช้สารธรรมชาติของน้ำมันหอมระเหยจากกานพลูสามารถรักษาคุณภาพไข่ไก่ไว้ได้ยาวนานกว่าไข่ไก่ที่เก็บรักษาในความเย็นเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้สามารถตรวจพบสารยูจีนอลซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของน้ำมันหอมระเหยจากกานพลูที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ตลอดอายุการเก็บรักษา ดังนั้นวิธีการนี้จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในการเก็บรักษาไข่ไก่ให้มีความปลอดภัยและมีคุณภาพได้ยาวนานขึ้นได้

Article Details

บท
บทความวิจัย