ตัวแบบข่ายงานระบบประสาทสำหรับการพยากรณ์ปริมาณปลาทะเลที่นำขึ้นบกรายเดือน ในจังหวัดชลบุรี

Main Article Content

จตุภัทร เมฆพายัพ
กิดาการ สายธนู

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างตัวแบบข่ายงานระบบประสาทอย่างง่ายแบบ MLP สำหรับการพยากรณ์ปริมาณปลาทะเลที่นำขึ้นบกรายเดือนในจังหวัดชลบุรี โดยมีจำนวนโหนดของชั้นอินพุทเท่ากับจำนวนตัวแปรอิสระทั้งหมด 6 ตัว คือ ความกดอากาศที่ระดับน้ำทะเล ความเร็วลม ปริมาณน้ำฝนรวม จำนวนวันที่ฝนตก อุณหภูมิต่ำสุด และอุณหภูมิสูงสุด รากของค่าคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ยจากชุดข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของตัวแบบจะถูกประยุกต์สำหรับการวัดสมรรถนะของตัวแบบข่ายงานระบบประสาท ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าตัวแบบข่ายงานระบบประสาทอย่างง่ายแบบ MLP 6-3-1 ที่มีฟังก์ชันการเชื่อมต่อการทำงานที่โหนดของชั้นซ่อนเป็นฟังก์ชันไฮเพอร์โบลิกแทนเจนต์ และที่โหนดของชั้นเอาท์พุทเป็นฟังก์ชันเลขชี้กำลัง เป็นตัวแบบข่ายงานระบบประสาทที่มีสมรรถนะดีที่สุดสำหรับการพยากรณ์ปริมาณปลาทะเลที่นำขึ้นบกรายเดือนในจังหวัดชลบุรี เนื่องจากตัวแบบนี้ให้ค่ารากของค่าคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ยจากชุดข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของตัวแบบน้อยที่สุด


 

Article Details

บท
บทความวิจัย