พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของคนงานและการประเมินความเสี่ยง ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยกรณีศึกษาร้านรับซื้อของเก่า ในตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Main Article Content

สุภาณี จันทร์ศิริ
สิทธิชัย ใจขาน
ธัญวรรณ คำใส

บทคัดย่อ

การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (cross - sectional descriptive research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของคนงาน ประชากรในการศึกษาทั้งสิ้น 45 คน ควบคู่กับการประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยกรณีศึกษาในร้านรับซื้อของเก่าในตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมความปลอดภัยชี้บ่งอันตราย ด้วยวิธี Check List ในสภาพแวดล้อมทั่วไปและขั้นตอนการทำงานและประเมินความเสี่ยงตามวิธีการของระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ.2543


ผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรมความปลอดภัยของคนงานในร้านรับซื้อของเก่ามีระดับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 53.30 โดยพบว่าคนงานส่วนใหญ่มีพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน คือ ใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับคนงานท่านอื่นเท่านั้นคิดเป็นร้อยละ 26.70 รองลงมา คือ ปฏิบัติงานในขณะที่เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บและสูบบุหรี่ระหว่างปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 20.00 ไม่สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตราย เพราะเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน คิดเป็นร้อยละ 17.80 ตามลำดับ ส่วนการประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้พบมากที่สุด 2 ประเด็น คือ คนงานสูบบุหรี่ขณะปฏิบัติงาน และบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานมีสัตว์นำโรค เช่น หนู แมลงสาบ แมลงวัน ในแผนกขั้นตอนการเคลื่อนย้ายของเก่าและแผนกขั้นตอนการคัดแยกของเก่าสถานประกอบการควรจัดให้มีป้ายห้ามสูบบุหรี่ในขณะที่คนงานปฏิบัติงานและควรมีการจัดการบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานที่มีสัตว์นำโรค ให้มีความเป็นระเบียบ สะอาด ถูกสุขลักษณะ ผู้ประกอบการควรให้ความรู้ด้านพฤติกรรมการทำงานที่ปลอดภัยให้แก่คนงาน เช่น ควรส่งเสริมให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลและห้ามสูบบุหรี่ระหว่างปฏิบัติงาน

Article Details

บท
บทความวิจัย