เซตวิภัชนัยใน -ริงใกล้ไม่เปลี่ยนหมู่

Main Article Content

Rachadaporn Timun
Pairote Yiarayong

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของบทความนี้คือการแนะนำแนวความคิดของริงย่อย -nLA ไอดีลทางซ้ายวิภัชนัยและไอดีลทางขวาวิภัชนัยในริง -nLA และเพื่อศึกษาริงย่อย -nLA ไอดีลทางซ้ายวิภัชนัยและไอดีลทางขวาวิภัชนัยในริง -nLA และลักษณะเฉพาะบางประการของไอดีลทางซ้ายวิภัชนัยและไอดีลทางขวาวิภัชนัยในริง -nLA ที่เกี่ยวข้องกับไอดีลทางซ้าย (ขวา) ระดับ

Article Details

บท
บทความวิจัย