การพัฒนาเว็บมัลติมีเดียสำหรับการฝึกสนทนาภาษาจีนระดับเบื้องต้น

Main Article Content

พัชรณัฐ ดาวดึงษ์
วัชรี เลขะวิพัฒน์
ชวลิต จันสะ

บทคัดย่อ

เว็บมัลติมีเดียสำหรับการฝึกสนทนาภาษาจีนระดับเบื้องต้นถูกพัฒนาขึ้นเพื่อการฝึกทักษะการสื่อสารภาษาจีนในชีวิตประจำวันในระดับขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไปที่สนใจในการเรียนภาษาจีน ในการพัฒนาเว็บมัลติมีเดียนี้ได้มีการประยุกต์เอาเครื่องมือจาก เว็บไซต์ GoAnimate ซึ่งเป็นเครื่องมือในการสร้างสื่อวิดีโอ โปรแกรม Codelobster สำหรับใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ และโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 สำหรับในการตกแต่งภาพที่ใช้ประกอบในสื่อการสอนภาษาจีน การประเมินความพึงพอใจในประสิทธิภาพของเว็บมัลติมีเดียโดยผู้เชี่ยวชาญคอมพิวเตอร์ โดยผลการประเมินพบว่าเว็บมัลติมีเดียนี้ทำงานได้ถูกต้องตามขอบเขตของฟังก์ชันที่กำหนดทั้งหมด เช่น การเลือกเมนูสำหรับบทเรียนต่าง ๆ  บทสนทนาและการบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาจีนอยู่ในระดับดี ความสะดวกและความง่ายในการใช้งานอยู่ในระดับดีมาก ส่วนการประเมินผลความพึงพอใจของเว็บมัลติมีเดียนี้ พบว่า ประสิทธิภาพของเว็บมัลติมีเดียสำหรับการฝึกสนทนาจีนในภาพรวมอยู่ในระดับดี เว็บมัลติมีเดียนี้มีประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีเนื้อหาที่ชัดเจน เข้าใจง่าย ความสวยงามในระดับดีมาก และส่วนความถูกต้อง ความครอบคลุมในเนื้อหาและการดำเนินงานเรื่องของสื่อมีความน่าสนใจนั้นอยู่ในระดับดี ซึ่งคุณค่าที่ได้จากเว็บมัลติมีเดียนี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง

Article Details

บท
บทความวิจัย