เกมจำลองกิจกรรมการหยิบลูกบอลลงกล่องเพื่อการฟื้นฟูการเคลื่อนไหวของแขนและมือโดยใช้กล้องตรวจรู้ความลึก

Main Article Content

พงศกร บำรุงไทย
วรนุช ปลีหจินดา
รุ้งเพชร สงวนพงษ์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาเกมเพื่อสนับสนุนกระบวนการฟื้นฟูการเคลื่อนไหวของแขนและมือสำหรับผู้ป่วยที่จำเป็นต้องเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพเนื่องจากโรคหลอดเลือดสมอง เกมที่พัฒนาขึ้นเป็นการจำลองกิจกรรมหยิบลูกบอลลงกล่อง ซึ่งเป็นการทำกิจกรรมบำบัดที่ผู้ป่วยจะต้องทำในโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพอยู่แล้ว มีการออกแบบให้อยู่ในรูปแบบเกมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มแรงจูงใจของผู้ป่วยในการทำกายภาพบำบัด ในการเล่นเกมผู้เล่นจะต้องเคลื่อนมือไปกำเพื่อหยิบลูกบอลที่แสดงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ แล้วนำมาวางด้วยการแบมือที่กล่องที่อยู่บริเวณกลางหน้าจอให้ตรงกับสีของลูกบอล โดยลูกบอลและกล่องมี 2 สี ได้แก่ สีแดงและสีเหลือง ทั้งนี้ผู้เล่นต้องควบคุมการเคลื่อนไหวแขนเพื่อหลบเสาซึ่งเป็นสิ่งกีดขวางที่อยู่นิ่งบนหน้าจอ หากมีการชนเกิดขึ้นจะมีการจำลองการชนด้วยการกระเด้งไปมาของลูกบอล ในการนำเข้าข้อมูลตำแหน่งและท่าทางของมือและแขนของผู้เล่นเข้าสู่คอมพิวเตอร์ได้ใช้กล้องตรวจรู้ความลึก ผลการวิจัยได้ทดลองกับผู้ทดสอบที่ไม่ใช่ผู้ป่วยและผู้ทดสอบที่เป็นผู้ป่วย โดยผลการทดลองในผู้ทดสอบที่เป็นอัมพฤกษ์ครึ่งซีกพบว่า ผู้ทดสอบสามารถเล่นเกมได้จนจบ โดยผู้ทดสอบซึ่งยังอยู่ในวัยทำงานพยายามอย่างมากที่จะเล่นให้จบเกมเนื่องจากต้องการหายเป็นปกติโดยเร็ว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแรงจูงใจในทางบวกของเกมที่มีต่อผู้ป่วย


 

Article Details

บท
บทความวิจัย