ผลของนมหมักกรดในสูตรอาหารเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในกระชัง

Main Article Content

ธนากร เหมะสถล
ดวงใจ พิสุทธิ์ธาราชัย
วรพงษ์ นลินานนท์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของนมหมักกรดต่อการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในกระชัง วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด การทดลองๆละ 4 ชุดๆละ 4 ซ้ำ เปรียบเทียบสูตรอาหารผสมนมหมักกรด 4 ระดับ คือ 0 10  20 และ 30 เปอร์เซ็นต์ โดยสูตรอาหารระดับโปรตีน 30 เปอร์เซ็นต์  ปล่อยปลาดุกบิ๊กอุย อัตรา 200 ตัวต่อกระชัง             มีน้ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 5.01+0.00 กรัม  และความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 9.10+0.01-9.22+0.02  เซนติเมตร เลี้ยงเป็นระยะเวลา 4 เดือน พบว่า นมหมักกรดในสูตรอาหารมีผลต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตาย แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05)  โดยปลากลุ่มที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมนมหมักกรด 10 เปอร์เซ็นต์ มีการเจริญเติบโตด้านน้ำหนักดีที่สุด คือมีน้ำหนักเพิ่มเฉลี่ยเท่ากับ 255.25+3.63 กรัม  และมีอัตราการรอดตายดีที่สุดเท่ากับ           75.5 เปอร์เซ็นต์ อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p > 0.05) โดยปลากลุ่มที่ ที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมนมหมักกรด 10 เปอร์เซ็นต์ มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อดีที่สุดเท่ากับ 1.79 ด้านคุณภาพน้ำ พบว่ามีอุณหภูมิระหว่าง 27.9-29.1 องศาเซลเซียส , ค่าออกซิเจนละลายในน้ำ 5.62-6.87  มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าความ      เป็นกรด-ด่าง 6.83-7.54  ค่าความเป็นด่าง 165.00-167.75 มิลลิกรัมต่อลิตร  ค่าความกระด้าง 130.38-142.12 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าแอมโมเนีย 0.23-0.34 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าไนไตรท์ 0.01-0.03  มิลลิกรัมต่อลิตร


 

Article Details

บท
บทความวิจัย