เผยแพร่แล้ว: 2018-04-11

ผลของสารพาโคลบิวทราโซลต่อการแสดงออกของยีน ที่เกี่ยวข้องในการสร้างดอกเพศเมียในตาดอกของต้นสบู่ดำ

อนุภาพ สีสังบุญ, ทิตตินาถ โภคาวัฒนา, ประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์, จันทรารักษ์ โตวรานนท์, สยาม ภพลือชัย

1-13

ผลของนมหมักกรดในสูตรอาหารเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในกระชัง

ธนากร เหมะสถล, ดวงใจ พิสุทธิ์ธาราชัย, วรพงษ์ นลินานนท์

28-35

อิทธิพลของอุณหภูมิต่อความสามารถในการยับยั้งและกลไกการยับยั้ง Escherichia coli O157:H7 โดยไทมอล

วิพรพรรณ ศรีสุธรรม, ศศิพิมพ์ คำสระ, ปาริชาติ พุ่มขจร, พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ

36-43

โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการเก็บเกี่ยวประโยชน์จากระบบสารสนเทศ ของรัฐวิสาหกิจไทย

มธุรส ผ่านเมือง, นลินภัสร์ ปรวัฒน์ปรียกร, กาญจนา วิริยะพันธ์, อรรฆรัตน์ บุญยะผลานันท์

59-73

การใช้เถ้าปาล์มน้ำมันในคอนกรีตกำลังสูง

ขวัญชีวา หยงสตาร์, ชูเกียรติ ชูสกุล

74-82

การสลายด้วยแสงของเมททิลีนบลูด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์และ ไทเทเนียมไดออกไซด์/ซิลิกอนไดออกไซด์

อุไรวรรณ วีระพันธ์, นภาพร ขวัญทองยิ้ม, โศจิรัตน์ คงประสิทธิ์, วาริช วีระพันธ์

126-134

ฟลักซ์ของตะกอนแขวนลอยและสารอาหารอนินทรีย์ละลายน้ำบริเวณปากคลองปากพยิง ในฤดูน้ำมาก ในเดือนกันยายน 2558

ดำรงค์ศักดิ์ น้อยเจริญ, ศิริรัตน์ สมเชื้อ, สุดารัตน์ นิลรัตน์, สุรศักดิ์ สีชุม, ภูสิต ห่อเพชร, เจนจิรา แก้วรัตน์

158-169

การลดปริมาณแบคทีเรียกลุ่ม Vibrio ในน้ำเสียจากนากุ้งด้วยต้นกระจับ

สุบัณฑิต นิ่มรัตน์, ธีรวรรณ บุญโทแสง, วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย

170-176

ซีเมนต์กระดาษสำหรับงานหล่อกระถางต้นไม้

เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์, กิตติ มณีพราว, ภูษิต ตรีสง่า

177-187

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะในครัวเรือนของแม่บ้านในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ, บรรณกร เสือสิงห์, วัฒนศักดิ์ จันทร์แปลง, วิเชียร พุทธภูมิ, บุญชนัฏฐา พงษ์ปรีชา

203-212