การใช้เถ้าปาล์มน้ำมันในคอนกรีตกำลังสูง

Main Article Content

ขวัญชีวา หยงสตาร์
ชูเกียรติ ชูสกุล

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาการนำเถ้าปาล์มน้ำมันมาทดแทนปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ในงานคอนกรีตกำลังสูง (High Strength Concrete; HSC) โดยออกแบบคอนกรีตกำลังสูงให้มีค่ากำลังรับแรงอัดเท่ากับ 500 กก./ซม.2 ที่ 28 วัน ใช้สัดส่วนน้ำต่อวัสดุประสาน (W/B) เท่ากับ 0.33 และใช้สารผสมเพิ่มหรือน้ำยาผสมคอนกรีตชนิดลดน้ำพิเศษ (Concrete Admixture Type F หรือ Superplasticizer) ในสัดส่วนร้อยละ 2.5                ของน้ำหนักวัสดุประสาน ใช้สัดส่วนของเถ้าปาล์มน้ำมันแทนที่ปูนซีเมนต์ร้อยละ 10, 15 และ 20 ของน้ำหนักวัสดุประสาน ทำการศึกษากำลังรับแรงอัดของคอนกรีตที่อายุ 1, 7, 28 และ 90 วัน ผลการศึกษาพบว่าการใช้เถ้าปาล์มน้ำมันแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์จะทำให้คอนกรีตมีความสามารถในการเทได้ต่ำกว่าคอนกรีตควบคุม และลดลงตามปริมาณของเถ้าปาล์มน้ำมัน ในส่วนของค่าความหนาแน่นและกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตนั้น ที่อายุคอนกรีต       1, 7 และ 28 วัน เมื่อปริมาณเถ้าปาล์มน้ำมันเพิ่มขึ้นจะทำให้ค่าความหนาแน่นและค่ากำลังรับแรงอัดลดลง             โดยค่ากำลังรับแรงอัดของคอนกรีตที่ผสมเถ้าปาล์มน้ำมันแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ในอัตราร้อยละ 10, 15 และ20 มีค่าต่ำกว่าคอนกรีตควบคุมทุกอัตราส่วน แต่ที่อายุ 90 วัน คอนกรีตกำลังสูงที่ผสมเถ้าปาล์มน้ำมันมีการพัฒนากำลังรับแรงอัดใกล้เคียงกับคอนกรีตควบคุม โดยมีค่าเท่ากับ 605, 595 และ 623 กก./ซม.2 คิดเป็นร้อยละ 98, 98 และ 105 ของคอนกรีตควบคุมที่ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ตามลำดับ

Article Details

บท
บทความวิจัย