การสลายด้วยแสงของเมททิลีนบลูด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์และ ไทเทเนียมไดออกไซด์/ซิลิกอนไดออกไซด์

Main Article Content

อุไรวรรณ วีระพันธ์
นภาพร ขวัญทองยิ้ม
โศจิรัตน์ คงประสิทธิ์
วาริช วีระพันธ์

บทคัดย่อ

เตรียมไทเทเนียมไดออกไซด์ใช้วิธีโซล-เจล ใช้ Tetraisopropylorthotitanate (TIPT) เป็นสารตั้งต้น                เผาไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เตรียมขึ้นที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ตรวจสอบสมบัติของสารโดยใช้เทคนิค XRD, FT-IR และ SEM รูปแบบ XRD ของไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เผาที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส            มีเพียงเฟสอนาเทสเกิดขึ้นเพียงเฟสเดียว FT-IR สเปกตรัมของอนุภาคนาโนแสดงแถบการสั่นแบบยืดของพันธะ Ti-O และ Si-O และ Ti-O-Si นั่นแสดงให้เห็นว่า Si เกิดพันธะกับ TiO2 ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เจือด้วยซิลิกอนไดออกไซด์ มีการสลายของเมททิลีนบลูสูงที่สุด ที่ 72.0 เปอร์เซ็นต์ มีค่าคงที่อัตราและครึ่งชีวิตเป็น 0.0154 นาที-1 และ 45 นาที ตามลำดับ

Article Details

บท
บทความวิจัย