การจำแนกเชื้อและการตรวจหายีนก่อโรคด้วยวิธีอณูวิทยาในแบคทีเรีย ที่แยกได้จากอุจจาระของเด็กแรกเกิด

Main Article Content

มารุตพงศ์ ปัญญา
วีระพงศ์ ลุลิตานนท์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจำแนกเชื้อและตรวจหายีนก่อโรคของเชื้อแบคทีเรียจำนวน 14 ไอโซเลต           ที่แยกได้จากอุจจาระของเด็กแรกเกิด เทคนิคที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เทคนิคทางอณูวิทยาปฏิริยาลูกโซ่พอริเมอเรส (polymerase chain reaction) หรือ PCR การจำแนกเชื้อแบคทีเรียในระดับสปีชีส์มียีนเป้าหมาย คือ 16s ribosomal DNA และการหาลำดับนิวคลีโอไทด์ พบว่าเชื้อทุกไอโซเลตเป็นเชื้อ Enterococcus faecalis  ส่วนการตรวจหายีนก่อโรค ทั้งหมด 5 ยีน ได้แก่ cylA ace agg esp และ gelE โดยวิธี PCR พบว่าเชื้อแบคทีเรียแต่ละไอโซเลตมียีนก่อโรคอย่างน้อย 1 ยีน ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าเชื้อแบคทีเรีย E. faecalis ซึ่งเป็นแบคทีเรียประจำถิ่นในบริเวณลำไส้ของคนมียีนก่อโรค และอาจเป็นแหล่งในการถ่ายทอดยีนไปยังแบคทีเรียชนิดอื่นๆได้

Article Details

บท
บทความวิจัย