การสังเคราะห์ตัวควบคุมพีไอดีในโหมดกระแส โดยใช้วงจรขยายสายพานกระแสส่งผ่านความนำ

Main Article Content

พุทธาวุฒิ ลีกุลธร
สมชาย ศรีสกุลเตียว

บทคัดย่อ

บทความนี้เป็นการสังเคราะห์ตัวควบคุมแบบสัดส่วนร่วมกับปริพันธ์ และอนุพันธ์ (PID) ที่ทำงานใน              โหมดกระแส โดยใช้วงจรขยายสายพานกระแสส่งผ่านความนำ (CCTA) ที่มีคุณลักษณะของการควบคุม คือทางออกของตัวควบคุมสามารถควบคุมได้อย่างอิสระด้วยอุปกรณ์พาสซีฟ และสามารถปรับได้ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการปรับกระแสไบแอสในส่วนตัวควบคุม PD และ I ที่มีรายละเอียดของวงจรไม่ซับซ้อน ประกอบไปด้วยวงจร        ขยายสายพานกระแสส่งผ่านความนำ จำนวน 2 ตัว ทำงานร่วมกับ ตัวต้านทานที่ต่อลงกราวด์สี่ตัว และตัวเก็บประจุที่ต่อลงกราวด์อีกสองตัว วงจรที่นำเสนอนี้เหมาะที่จะนำไปเป็นวงจรรวม เนื่องจากผลลัพธ์ที่ได้จากการจำลองด้วย PSpice โครงสร้างของทรานซิสเตอร์ชนิดไบโพลา และไอซี AD844 กับ LM13700 ให้ผลสอดคล้องกับทางทฤษฎี         มีอัตราการสิ้นเปลืองกำลังไฟฟ้าของระบบควบคุมแบบปิดเท่ากับ 0.998 มิลลิวัตต์ ที่แหล่งจ่าย ±1.5 โวลต์ กับ 0.132 วัตต์ ที่แหล่งจ่าย ±5 โวลต์ ตามลำดับ และผลลการทดลองด้วยอุปกรณ์จริงบนชุดทดลอง NI ELVIS ทำงานร่วมกับโปรแกรม LabVIEW ก็ให้ผลสอดคล้องกับทฤษฎีเช่นกัน

Article Details

บท
บทความวิจัย