การจัดประสบการณ์เรียนรู้เรื่องการวิเคราะห์ปริมาณไนเตรทในน้ำ ด้วยวิธีการทางสเปกโตรโฟโตเมทรีสำหรับนักเรียนอาชีวศึกษาเกษตร

Main Article Content

ภาณุชัย ประมวล
ณัฐกร อินทรวิชะ

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการจัดประสบการณ์เรียนเรื่องการวิเคราะห์ปริมาณ       ไนเตรทในน้ำ โดยวิธีการทางสเปกโตรโฟโตมิเตอร์สำหรับนักเรียนอาชีวศึกษาเกษตร กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนอาชีวศึกษาเกษตรระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาประมงและพืชศาสตร์ จำนวน 23 คน ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่            แบบประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เชี่ยวชาญต่อการจัดประสบการณ์เรียนรู้ แบบวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน และแบบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนหลังการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ผลการประเมินการเรียนรู้ของผู้เชี่ยวชาญต่อการ          จัดประสบการณ์เรียนรู้ พบว่าประสบการณ์การเรียนรู้นี้มีความเหมาะสมในระดับมาก ค่าคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบเท่ากับ 2.81 จากคะแนนเต็ม 3 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.40 การวัดพฤติกรรม           การเรียนรู้ของนักเรียน พบว่าพฤติกรรมของผู้เรียนให้ความสนใจระดับมาก ค่าคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมเท่ากับ 8.43 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน และการวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนหลังการจัดประสบการณ์เรียนรู้ พบว่า นักเรียนร้อยละ 31 สามารถตอบคำถามได้ถูกร้อยละ 80

Article Details

บท
บทความวิจัย