อิทธิพลของอุณหภูมิต่อความสามารถในการยับยั้งและกลไกการยับยั้ง Escherichia coli O157:H7 โดยไทมอล

Main Article Content

วิพรพรรณ ศรีสุธรรม
ศศิพิมพ์ คำสระ
ปาริชาติ พุ่มขจร
พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ

บทคัดย่อ

Escherichia coli O157:H7 เป็นแบคทีเรียก่อโรคในอาหารที่สำคัญของประเทศไทย การใช้สารเคมี          ถนอมอาหารเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของแบคทีเรียดังกล่าวในอาหารสามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค ดังนั้น    ในปัจจุบันจึงมีความพยายามที่จะหาสารจากธรรมชาติที่ปลอดภัย เช่น ไทมอล มาใช้แทน วัตถุประสงค์หลักของการศึกษานี้คือเพื่อศึกษาผลของอุณหภูมิที่มีต่อความสามารถ และกลไกของไทมอลในการยับยั้งการเจริญของ E. coli O157:H7 จากการศึกษาที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส พบว่าไทมอลสามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียดังกล่าวได้ โดยมีค่าความเข้มข้นในการยับยั้งที่น้อยที่สุด (MIC) เท่ากับ 0.63 มิลลิโมลาร์ และมีกลไกการยับยั้งเป็นแบบฆ่าเซลล์แบคทีเรียให้ตาย เมื่อทำการทดลองที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส พบว่าไทมอลสามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียดังกล่าวได้ โดยมีค่า MIC เท่ากับ 1.25 มิลลิโมลาร์ และมีกลไกการยับยั้งเป็นแบบฆ่าเซลล์แบคทีเรียให้ตาย ผลการทดลองของการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิมีผลต่อความสามารถของไทมอลในการยับยั้งการเจริญของ E. coli O157:H7 โดยความสามารถในการยับยั้งของไทมอลที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสจะสูงกว่าที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ส่วนอุณหภูมิไม่มีผลต่อกลไกการยับยั้งการเจริญของ E. coli O157:H7 โดยไทมอล

Article Details

บท
บทความวิจัย