ซีเมนต์กระดาษสำหรับงานหล่อกระถางต้นไม้

Main Article Content

เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์
กิตติ มณีพราว
ภูษิต ตรีสง่า

บทคัดย่อ

ซีเมนต์กระดาษสำหรับงานหล่อกระถางต้นไม้ประกอบด้วยซีเมนต์ ทราย และเศษกระดาษเหลือทิ้ง จัดเป็นวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากมีวัสดุเหลือทิ้งเป็นองค์ประกอบ ในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาเกี่ยวกับการหาสูตรของซีเมนต์กระดาษที่เหมาะสมสำหรับนำไปขึ้นรูปเป็นกระถางต้นไม้โดยใช้ตารางสามเหลี่ยมในการสุ่มตัวอย่างการทดลอง กำหนดช่วงปริมาณของส่วนประกอบต่างๆ ของซีเมนต์กระดาษ โดยกำหนดช่วงซีเมนต์ที่ 20-80%, ทราย 10-70% และ เศษกระดาษเหลือทิ้ง 10-70% และได้เลือกสูตรซีเมนต์กระดาษจำนวน 10 สูตร แบ่งการทดลองเป็นสองชุดการทดลองโดยแบ่งตามระยะเวลาการบ่มในอากาศ ที่ 7 วัน และ 28 วัน ผลการทดลองของสองชุดการทดลอง พบว่าการทดสอบคุณสมบัติการดูดซึมน้ำอยู่ที่ร้อยละ 13.36-45.91 และร้อยละ 16.42-109.86 คุณสมบัติการทนต่อแรงบีบอัดมีค่า 12.27-94.99 และ 3.14-95.45 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ตามลำดับ ในขณะที่ค่าเฉลี่ยคะแนนของการวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพมีค่าเท่ากันที่ 3.75-4.50 คะแนน ดังนั้นในการทดลองนี้พบว่าซีเมนต์กระดาษจำนวน 3 สูตร ได้แก่ สูตรที่ 1, 2 และ 3 เป็นสูตรที่สามารถนำมาหล่อขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์กระถางต้นไม้ได้

Article Details

บท
บทความวิจัย