ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะในครัวเรือนของแม่บ้านในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

Main Article Content

จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ
บรรณกร เสือสิงห์
วัฒนศักดิ์ จันทร์แปลง
วิเชียร พุทธภูมิ
บุญชนัฏฐา พงษ์ปรีชา

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional analytical study)                 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะในครัวเรือนของแม่บ้านในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มตัวอย่าง คือ แม่บ้านในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 416 คน โดยใช้ PRECEDE model เป็นกรอบกำหนดตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย ปัจจัยนำ ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเชิงเส้นแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า แม่บ้านส่วนใหญ่หรือคิดเป็นร้อยละ 75.00 มีพฤติกรรมการจัดการขยะในครัวเรือนระดับต่ำ           ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนมีตัวแปรอิสระที่มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะในครัวเรือนของแม่บ้านอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) จำนวน 5 ตัวแปร ได้แก่ รายได้ต่อเดือน (Beta=0.133) การรับรู้ประโยชน์ในการจัดการขยะในครัวเรือน (Beta=0.116) การได้รับการสนับสนุนระบบการจัดการขยะในชุมชน (Beta=0.2750) การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะในครัวเรือน (Beta=0.322) และการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในชุมชน (Beta=0.243) โดยสามารถร่วมกันทำนายพฤติกรรมการจัดการขยะในครัวเรือนของแม่บ้านในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ร้อยละ 46.30

Article Details

บท
บทความวิจัย