การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและความพึงพอใจของผู้บริโภค ที่มีต่อบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพจากแป้งเมล็ดขนุน

Main Article Content

อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์
โสภิดา วิศาลศักดิ์กุล

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ได้ศึกษาคุณสมบัติการทนต่อแรงกดและการรับน้ำหนักด้วยการวางซ้อนชั้นของบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพจากแป้งเมล็ดขนุนต้นแบบสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา และศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคและผู้ประกอบการต่อบรรจุภัณฑ์ดังกล่าว โดยทดลองสร้างบรรจุภัณฑ์ต้นแบบเป็น 2 รูปแบบคือ แบบที่ 1 แบบฝาและกล่องสวมครอบ และแบบที่ 2 แบบกล่องเลื่อน ผลการทดสอบการรับแรงกดด้วยวิธี Box Compression Test พบว่าบรรจุภัณฑ์รูปแบบที่ 2 ทนต่อแรงกดได้มากที่สุด ส่วนบรรจุภัณฑ์รูปแบบที่ 1 สามารถเรียงซ้อนชั้นได้มากกว่า        บรรจุภัณฑ์รูปแบบที่ 2 ในทุกลักษณะการเรียงซ้อน โดยสามารถเรียงซ้อนได้สูงสุด 109 ชั้น ผลการศึกษาการยอมรับโดยรวมของผู้บริโภคและผู้ประกอบการต่อบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพจากแป้งเมล็ดขนุนด้วยวิธีสัมภาษณ์ร่วมกับแบบสอบถาม พบว่ามีคะแนนการยอมรับเฉลี่ย 4.26 + 0.71 และ 3.84 + 1.06 ตามลำดับ

Article Details

บท
บทความวิจัย