ปัจจัยที่มีผลต่อการตอบโต้เหตุอัคคีภัยของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Main Article Content

จิตตรา โอสถศรี
กติกา สระมณีอินทร์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อความรู้ และความสามารถในการตอบโต้เหตุอัคคีภัย ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยใช้การวัดความรู้ด้านการตอบโต้เหตุอัคคีภัย และความสามารถในการตอบโต้เหตุอัคคีภัย ด้วยแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า คะแนนในด้านความรู้ด้านการตอบโต้เหตุอัคคีภัย จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 95 คน อยู่ในระดับดีมาก เช่นเดียวกับความสามารถด้านการตอบโต้               เหตุอัคคีภัย โดยที่ระดับความรู้ และความสามารถในการตอบโต้เหตุอัคคีภัย ไม่มีความสัมพันธ์กับ เพศ อายุ ประสบการณ์ในการทำงาน ประสบการณ์ในการฝึกอบรมและฝึกซ้อมการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยที่ผ่านมา แต่มีความสัมพันธ์กับระดับการศึกษาของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย อย่างมีนัยสำคัญ โดยผู้ที่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษาจะมีคะแนนอยู่ในเกณฑ์น้อยที่สุด รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และปริญญาตรี ตามลำดับ ซึ่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่วนใหญ่จะมีระดับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ดังนั้นการให้ความสำคัญในการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่กลุ่มนี้จึงมี         ความจำเป็น อย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์พบว่า เนื่องจากลักษณะการทำงานและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษา      ความปลอดภัยมีความแตกต่างกัน บางคนไม่เคยประสบเหตุอัคคีภัยเลย จึงอาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ความรู้ และความสามารถในการระงับเหตุอัคคีภัยต่างกัน ทั้งที่กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเคยผ่านการฝึกอบรมและฝึกซ้อม            การป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยมาแล้ว ถ้าไม่ได้ปฏิบัติก็จะลืมขั้นตอนการตอบโต้ได้ ดังนั้นจึงเสนอแนะให้เพิ่มความถี่ในการจัดฝึกอบรม และให้ความสำคัญในการให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัยและความสามารถในการระงับเหตุอัคคีภัยเบื้องต้นให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ปฏิบัติงานในทุก ๆ พื้นที่ปฏิบัติการในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย เช่น โรงอาหาร อาคารปฏิบัติการ หอพัก เป็นต้น

Article Details

บท
บทความวิจัย