การศึกษานาโนซิลิกาจากของเหลือทิ้งทางการเกษตรสู่วัสดุเชิงพาณิชย์

Main Article Content

ภัทรนันท์ ทวดอาจ

บทคัดย่อ

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา “นาโนเทคโนโลยี” เข้ามามีบทบาทในชีวิตปัจจุบัน เนื่องด้วยคุณสมบัติเฉพาะ         ที่โดดเด่น มีพื้นที่ผิวจำเพาะสูง และความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยา บทความนี้กล่าวถึงการเตรียมนาโนซิลิกาจาก       ของเหลือทิ้งทางการเกษตร ประกอบด้วย แกลบข้าว เถ้าแกลบข้าว เถ้าฟางข้าว และเถ้าชานอ้อย โดยใช้วิธีที่แตกต่างกัน ได้แก่ โซลเจล วิธีเฟลมสเปรย์ไพโรไลซิส ไฮโดรเทอร์มอล การตกตะกอน การเผาไหม้กระตุ้นด้วยสารเคมี การศึกษาคุณลักษณะเฉพาะนาโนซิลิกาด้วยเทคนิคต่างๆ รวมถึงการประยุกต์ใช้นาโนซิลิกามุ่งเน้นการเป็นวัสดุที่เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้แก่ วัสดุบูรณะฟันนาโนไฮบริดคอมโพสิต และนาโนคอมโพสิตพอลิเมอร์

Article Details

บท
บทความวิจัย