โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการเก็บเกี่ยวประโยชน์จากระบบสารสนเทศ ของรัฐวิสาหกิจไทย

Main Article Content

มธุรส ผ่านเมือง
นลินภัสร์ ปรวัฒน์ปรียกร
กาญจนา วิริยะพันธ์
อรรฆรัตน์ บุญยะผลานันท์

บทคัดย่อ

ปัจจุบันระบบสารสนเทศได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในงานด้านอย่างต่าง ๆ อย่างมากมาย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานและความสะดวกรวดเร็ว แต่ที่ผ่านมากลับพบว่ามีหลายองค์กรไม่สามารถใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศได้อย่างเต็มศักยภาพ ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเก็บเกี่ยวประโยชน์จากระบบสารสนเทศของรัฐวิสาหกิจไทย และตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถามจำนวน 220 คน ผู้ให้สัมภาษณ์จำนวน           26 คน เป็นผู้บริหาร และผู้ใช้งานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศในรัฐวิสาหกิจของประเทศไทย จำนวน 8 แห่ง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานโดยใช้โปรแกรม SPSS วิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุโดยใช้โปรแกรม LISREL และวิเคราะห์เนื้อหาจากแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการวิจัยพบว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการเก็บเกี่ยวประโยชน์จากระบบสารสนเทศของรัฐวิสาหกิจไทยมีความสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์และข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งมีค่าไค-สแควร์ (c2) = 33.74, df = 26, RMSEA = .03, CFI = .99, SRMR = .02 และตัวแปรทั้งหมดในโมเดลสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของการเก็บเกี่ยวประโยชน์จากระบบสารสนเทศได้ ร้อยละ 89 ดังนั้นจึงสามารถนำโมเดลไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนให้สอดคล้องกับการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศได้อย่างคุ้มค่า

Article Details

บท
บทความวิจัย