สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของแก่นตะวัน ที่มีอายุการเก็บเกี่ยวต่างกัน

Main Article Content

จิตรา สิงห์ทอง
สุริยา ทุดปอ

บทคัดย่อ

การศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระในแก่นตะวันสายพันธุ์เบอร์ 2 ที่มีระยะเวลาการเก็บเกี่ยวแตกต่างกัน คือ 14, 16, 18 และ 20 สัปดาห์ ที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี พบว่าแก่นตะวันมีสารฟีนอลิกเป็นองค์ประกอบอยู่ในช่วง 2.49 ถึง 4.44 mg GAE/g ตัวอย่างสด สำหรับปริมาณฟลาโวนอยด์ทั้งหมด พบว่าแก่นตะวันมีปริมาณฟลาโวนอยด์อยู่ในช่วง 21.06 ถึง 195.30  mg QE/g ตัวอย่างสด เมื่อเปรียบเทียบการสกัดด้วยตัวทำละลาย 3 ชนิด คือ น้ำ เอทานอล และอะซิโตน พบว่าการสกัดด้วยตัวทำละลายทั้ง 3 ชนิดมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05) โดยแก่นตะวันที่สกัดด้วยน้ำมีปริมาณฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์ทั้งหมดสูงที่สุด ตามมาด้วยการสกัดด้วยเอทานอล และอะซิโตน ตามลำดับ  สำหรับการวิเคราะห์กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระซึ่งวิเคราะห์ทั้งหมด 4 วิธี คือ กิจกรรมการต้านอนุมูล DPPH ,ABTS , Reducing power และ Ion-Chelating capacity  พบว่าแก่นตะวันทั้งหมดมีความสามารถในการยับยั้งอนุมูลอิสระ โดยกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระมีผลที่แปรผันตรงกับปริมาณฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์ทั้งหมด คือ แก่นตะวันที่มีองค์ประกอบของสารทั้ง 2 ชนิดสูงจะมีความสามารถในการยับยับยั้งอนุมูลอิสระได้ดี และจากการทดลองพบว่าแก่นตะวัน 20 สัปดาห์ มีความสามารถในการยับยั้งอนุมูลอิสระได้ดีที่สุด

Article Details

บท
บทความวิจัย