การเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ ในเทคนิคเฟลมอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปคโทรโฟโตเมทรี

Main Article Content

ยุทธนา รัตนสุวรรณ
นภา ตั้งเตรียมจิตมั่น

บทคัดย่อ

การเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคเฟลมอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปคโทรโฟโตเมทรี ในยุคแรกเริ่มด้วยการพัฒนาอุปกรณ์เพื่อจับอะตอมอิสระจากเปลวไฟ หลังจากนั้นได้มีการใช้ระบบนำสารประสิทธิภาพสูงอย่างเทอร์โมสเปรย์มาใช้แทนเนบูไลเซอร์ในเครื่องเฟลมอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปคโทรโฟโตมิเตอร์ ต่อมามีการประยุกต์ใช้ขดลวดทังสเตนนำความร้อนในขั้นตอนการเปลี่ยนสารให้เป็นอะตอมอิสระ เมื่อไม่นานมานี้มีการใช้แหล่งกำเนิดแสงแบบต่อเนื่องในเครื่องเฟลมอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปคโทรโฟโตมิเตอร์ ข้อดีที่สำคัญของวิธีการนี้คือสามารถวิเคราะห์ธาตุได้หลายธาตุพร้อมกัน

Article Details

บท
บทความวิจัย