การศึกษาผลของตะกั่วออกไซด์ต่อสมบัติโครงสร้างและสมบัติยืดหยุ่นของแก้ว ที่รีไซเคิลจากซิลิกาเจลโดยใช้เทคนิคอัลตราโซนิกและเอฟทีไออาร์

Main Article Content

P. Sopapan
J. Laopaiboon
C. Bootjomchai
R. Laopaiboon
U. Patakham

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำการศึกษาสมบัติทางโครงสร้างและสมบัติยืดหยุ่นของแก้วรีไซเคิลซิลิกาเจล (RSG) โดยใช้เทคนิคการวัดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงอัลตราโซนิก(Ultrasonic technique) และการวัดการดูดกลืนรังสีอินฟาเรด(FTIR technique) แก้วตัวอย่างอยู่ในระบบ 10CaO – xPbO – (90–x)RSG เมื่อ x มีค่าเท่ากับ 20 25 30 35 40 และ 45 เปอร์เซ็นต์โดยโมล ซึ่งเตรียมขึ้นโดยใช้กระบวนการหลอมแล้วทำให้เย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว การวัดความหนาแน่นของแก้วตัวอย่างจะวัดโดยใช้หลักการของอาร์คิมิดีส โดยใช้เอ็นเฮกเซนเป็นของเหลวและวัดความเร็วคลื่นเสียงอัลตราโซนิกตามยาวและตามเฉือนของแก้วตัวอย่างโดยใช้วิธีพัลส์เอคโค ความถี่ 4 MHz ที่อุณหภูมิห้อง ผลที่ได้แสดงให้เห็นว่าความเข้มข้นของ PbO ทำให้สมบัติยืดหยุ่นของแก้วตัวอย่างในระบบนี้เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น PbO ทำให้พันธะในโครงข่ายแก้วถูกทำลาย และส่งผลให้เกิด non-bridging oxygen (NBO) และผลที่ได้จากการวิเคราะห์แก้วตัวอย่างโดยใช้การวัดการดูดกลืนรังสีอินฟาเรดช่วยสนับสนุนผลที่ได้จากเทคนิคการวัดความเร็วคลื่นเสียงอัลตราโซนิก

Article Details

บท
บทความวิจัย