การศึกษาและพัฒนาชุดปฏิบัติการการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า

Main Article Content

สมภพ สุขเฉลิม
อมร เทศสกุลวงศ์

บทคัดย่อ

การศึกษาและพัฒนาชุดปฏิบัติการการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า ประกอบด้วยส่วนวัดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ ส่วนวัดสนามแม่เหล็ก ส่วนควบคุมความเร็วการเลื่อนของขดลวด ได้พัฒนาให้สามารถควบคุมสั่งการและบันทึกผลด้วยบอร์ดคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กราส์ปเบอร์รีพาย (Raspberry Pi) ผลการทดลองพบว่า สามารถควบคุมความเร็วการเคลื่อนที่ของขดลวดเหนี่ยวนำได้ในช่วง 0.002-0.007 เมตรต่อวินาที โดยการควบคุมความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ส่วนตรวจวัดสนามแม่เหล็กสามารถวัดสนามแม่เหล็กได้ในช่วง 0-170 มิลลิเทสลา ขนาดสนามแม่เหล็กเฉลี่ยเมื่อวางแม่เหล็กจำนวน 2, 3 และ 4 คู่ มีค่าเป็น 13.0±0.9, 18.7±1.2 และ 25.8±1.0 มิลลิเทสลา ตามลำดับ ซึ่งเมื่อทำการทดลองด้วยขดลวดที่มีความกว้าง 2, 2.8 และ 4 เซนติเมตร ที่สนามแม่เหล็กและความเร็วสูงสุด ตรวจวัดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำเฉลี่ยได้เป็น 39.33±0.35 55.44±0.51 และ 77.37±0.97 ไมโครโวลต์ ตามลำดับ

Article Details

บท
บทความวิจัย