การปรับปรุงคุณภาพของวงจรขับหลอดไดโอดเปล่งแสง สำหรับโคมไฟถนน

Main Article Content

ธนพล เสียงดี
วุฒิชัย ปิ่นแก้ว
นิติพงษ์ สมไชยวงค์
วิฑูรย์ พรมมี

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงวงจรขับหลอดไฟถนนไดโอดเปล่งแสงให้มีความสว่างมากขึ้น โดยใช้พลังงานเท่าเดิม การปรับปรุงวงจรขับไดโอดเปล่งแสง โดยการออกแบบวงจรใหม่ เพิ่มอุปกรณ์ ไอซี สร้างสัญญาณพัลส์สามารถควบคุมทรานซิสเตอร์ให้จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับหลอดแอลอีดี ด้วยเทคนิคการปรับค่าความต้านทาน ทำให้แรงดันที่ใช้ขับวงจรต่ำลงส่งผลให้ใช้พลังงานน้อยลง แต่ความสว่างมากขึ้น ประกอบด้วยวงจรขับไดโอดแปล่งแสง และชุดโคมไฟถนนที่ใช้หลอดแอลอีดีชนิดหลอดแอลอีดีกำลังสูง จำนวน 20 เม็ด ทำการทดลองในห้องที่มีอุณหภูมิเฉลี่ย 20 องศาเซลเซียสโดยทำการวัดค่าความสว่างห่างจากตัวหลอดแอลอีดี 27 เซนติเมตร ทำการแสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าของหลอดไดโอดเปล่งแสงกับความสว่างเพื่อเปรียบเทียบวงจรขับหลอดไดโอดเปล่งแสงดั้งเดิมกับวงจรใหม่ที่ได้พัฒนา จากผลการทดลองปรับกระแสไฟฟ้าเท่ากัน วงจรใหม่ให้ความสว่างมากกว่าวงจรเดิมคิดเป็นความสว่าง 152.2% ของวงจรดั้งเดิม


 

Article Details

บท
บทความวิจัย