การลดความเข้มและการย่อยสลายสีอะมิโดแบล็คด้วยตะกอนเร่ง ภายใต้สภาวะที่มีออกซิเจนและสภาวะแอโรบิคดีไนทริฟิเคชัน

Main Article Content

สุบัณฑิต นิ่มรัตน์
ไตรมาศ บุญไทย
วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ได้ทำการศึกษาถึงการลดความเข้มสีและการย่อยสลายสีอะมิโดแบล็ค ณ ความเข้มข้นตั้งแต่ 0.1, 1.0, 5.0 และ 10.0 มิลลิโมลาร์ ด้วยตะกอนเร่งภายใต้สภาวะที่มีออกซิเจนและสภาวะแอโรบิคดีไนทริฟิเคชัน เป็นระยะเวลา 10 วัน โดยมีการเติมเมทานอล 0.1 และ 0.2 มิลลิลิตร ในวันที่ 5 และ 7 ของการทดลอง ผลการทดลองพบว่าตะกอนเร่งภายใต้สภาวะที่มีออกซิเจนและสภาวะแอโรบิคดีไนทริฟิเคชันมีความสามารถในการลดความเข้มสีอะมิโดแบล็คความเข้มข้นเพียง 0.1 มิลลิโมลาร์ เท่านั้น โดยสามารถลดสีจากระดับ 10 เป็นระดับ 1 และจากระดับ 10 เป็นระดับ 3 ตามลำดับ โดยมีเมทานอลเป็นแหล่งคาร์บอนที่ทำให้เกิดกระบวนการ Co-metabolism แต่อย่างไรก็ตามสีอะมิโดแบล็คความเข้มข้นตั้งแต่ 1.0-10.0 มิลลิโมลาร์ ตะกอนเร่งทั้ง 2 สภาวะไม่สามารถลดความเข้มสีลงได้ ส่วนความสามารถในการย่อยสลายสีอะมิโดแบล็คได้ทำการประเมินด้วยการวัดปริมาณก๊าซทั้งหมด  จากผลการทดลองพบว่าในระยะเวลาการศึกษา 1 วัน ตะกอนเร่งภายใต้สภาวะที่มีออกซิเจนสามารถย่อยสลายสีอะมิโดแบล็คความเข้มข้น 0.1, 1.0, 5.0 และ 10.0 มิลลิโมลาร์ ได้บางส่วน โดยพบก๊าซทั้งหมดเท่ากับ 0.2, 0.150, 0.1 และ 0.1 มิลลิลิตร ตามลำดับ นอกจากนั้นยังพบว่าตะกอนเร่งทั้ง 2 สภาวะสามารถย่อยสลายสีอะมิโดแบล็คความเข้มข้น 0.1 มิลลิโมลาร์ ได้อย่างต่อเนื่อง โดยพบก๊าซทั้งหมดในวันที่ 6 และ 7 ของการทดลอง ส่วนสีอะมิโดแบล็คความเข้มข้นสูงกว่านี้ไม่พบก๊าซอีกเลย ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้สามารถสรุปได้ว่าตะกอนเร่งทั้ง 2 สภาวะมีความสามารถในการลดความเข้มสีและย่อยสลายได้เฉพาะสีอะมิโดแบล็คที่มีความเข้มข้น 0.1 มิลลิโมลาร์ เท่านั้น โดยมีเมทานอลเป็นแหล่งคาร์บอนอีก 1 ชนิด เพื่อทำให้เกิดกระบวนการ Co-metabolism และตะกอนเร่งสภาวะที่มีออกซิเจนสามารถลดสีได้มากกว่า
ตะกอนเร่งภายใต้สภาวะแอโรบิคดีไนทริฟิเคชัน

Article Details

บท
บทความวิจัย