คุณภาพทางด้านกายภาพและจุลชีววิทยาของน้ำดื่มบรรจุขวดชนิดพลาสติกใสและพลาสติกขุ่นที่จำหน่ายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Main Article Content

สุบัณฑิต นิ่มรัตน์
วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


ในการศึกษาครั้งนี้ได้ทำการศึกษาถึงคุณภาพทางด้านกายภาพและจุลชีววิทยาของน้ำดื่มบรรจุขวดชนิดพลาสติกใสและพลาสติกขุ่นที่จำหน่ายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 33 ตัวอย่าง โดยมีขวดพลาสติกใส 25 ตัวอย่าง และขวดพลาสติกขุ่น 8 ตัวอย่าง จากผลการศึกษาพบว่าตัวอย่างน้ำดื่มบรรจุขวดทั้งหมดมีค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ในช่วง 6.26±0.00 - 8.01±0.00 และมีค่าของแข็งละลายน้ำทั้งหมดเท่ากับ 7.00±0.00 - 144.00±0.00 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนฉลากบนของน้ำดื่มบรรจุขวดทั้งหมดมีการระบุชื่อบริษัทและสถานที่ผลิตและพบว่ามีปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม และแบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม น้อยกว่า 1.8 MPN/100 ml และตรวจไม่พบ Escherichia coli ในทุกตัวอย่าง  พบแบคทีเรียกลุ่มเฮทเทอโรโทรปทั้งหมดในปริมาณ 1.50±0.35 - 6.76±1.35x101 CFU/ml  ดังนั้นผลประเมินคุณภาพของน้ำดื่มบรรจุขวดทั้งชนิดพลาสติกใสและพลาสติกขุ่นที่จำหน่ายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามมาตรฐานน้ำดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่กำหนดโดยกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยพบว่า  ผ่านมาตรฐานน้ำดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่กำหนดโดยกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยทางด้านคุณภาพทางด้านกายภาพบางส่วนและ    จุลชีววิทยาเท่ากับร้อยละ 87.50 และ 100 ตามลำดับ

Article Details

บท
บทความวิจัย