ลักษณะของแกมมากึ่งไฮเพอร์กรุปอันดับโดยใช้สมบัติของ (m,n)-ควอซีแกมมาไฮเพอร์ไอดีลอันดับ

Main Article Content

จิราพร เนื้อนิล
วิชญาพร จันทะนัน

บทคัดย่อ

ในบทความวิจัยนี้เราได้ขยายแนวความคิดจากบทความวิจัยของ S.Thongrak และ A.Iampan (2018). ซึ่งเราได้แนะนำแนวคิดและคุณสมบัติของ m-แกมมาไฮเพอร์ไอดีลอันดับทางซ้าย, n-แกมมาไฮเพอร์ไอดีลอันดับทางขวาและ (m,n)-ควอซีแกมมาไฮเพอร์ไอดีลอันดับ ตามลำดับ และสุดท้ายเราได้แนะนำแนวคิดของ (m,n)-คุณสมบัติแกมมาส่วนร่วมอันดับ ในแกมมากึ่งไฮเพอร์กรุปอันดับ และพิสูจน์ว่าทุก ๆ (m,n)-ควอซีแกมมาไฮเพอร์ไอดีลอันดับ ในแกมมากึ่งไฮเพอร์กรุปอันดับปรกติ จะมี (m,n)-คุณสมบัติแกมมาส่วนร่วมอันดับ.

Article Details

บท
บทความวิจัย