บนฐานคู่ของแกมมากึ่งไฮเพอร์กรุปอันดับ

Main Article Content

ณัฏฐณิชา แสนแก้ว
ปภัทรสร สายวัน
วิชญาพร จันทะนัน

บทคัดย่อ

จุดประสงค์หลักของบทความนี้ บนพื้นฐานของแนวคิดของไบแกมมาไฮเพอร์ไอดีลที่ก่อกำเนิดโดยเซตย่อยไม่ว่าง เราแนะนำแนวคิดของบนฐานคู่ของแกมมากึ่งไฮเพอร์กรุปอันดับ เราอธิบายลักษณะของเซตย่อยไม่ว่างของแกมมากึ่งไฮเพอร์กรุปอันดับผลการวิจัยได้จากการขยายแนวคิดบนแกมมากึ่งกรุป

Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biographies

ณัฏฐณิชา แสนแก้ว

นักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ปภัทรสร สายวัน

นักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย

วิชญาพร จันทะนัน

อาจารย์สาขาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

References

References
[1] Marty, F. 1934. Sur uni generalization de la notion de group. 8th Congress Math. Scandenaves, Stockholm pp. 45-49.
[2] Fabrici, I. 2009. Two-sided bases of semigroups. Matematický casopis. 3: 181-188.
[3] Ardekani L.K. and Davvaz B. 2018. Ordered Semihypergroup Constructions. Boletínde Matemáticas. 25(2): 77-99.
[4] Kondo, M. and Lekkokung N. 2013. On Intra-Rerular Ordered gamma semihypergroup. Journal of Math. 7(28): 1379-1386.
[5] Kummoon, P. and Changphas, T. 2017. On bi-bases of a semigroup. Quasigroups and Relatedsystems. 25: 87-94.
[6] Kummoon, P. and Changphas, T. 2017. Bi-Bases of gamma semigroups. Thai J. Math. 75-86.
[7] Omidi, S. and Davvaz B. 2017. Bi gamma hyperideals and green’s relations in ordered gamma semihypergroups. Eurasian Mathematical Journal. 8(4): 64-73.
[8] Omidi, S. and Davvaz B. 2017. Convex ordered gamma semihypergroups. Associated to strongly regular relations. Matematika. 33(2): 227- 240.
[9] Changphas, T. and Sammaprab, P. 2014. On two-sided bases of an ordered semigroup. Quasigroups and Related Systems. 22: 59-66.