กองบรรณาธิการ (ยกเลิกการดาวน์โหลด)

เนื่องจากมีข้อผิดพลาดในการจัดทำไฟล์รายชื่อกองบรรณาธิการ
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ขอแก้ไขข้อความในไฟล์รายชื่อกองบรรณาธิการ
เป็นฉบับปัจจุบัน >>> ดาวน์โหลดที่นี่

ไฟล์รายชื่อกองบรรณาธิการฉบับแก้ไข

สารบัญ

เผยแพร่แล้ว: 2021-04-30

บนฐานคู่ของแกมมากึ่งไฮเพอร์กรุปอันดับ

ณัฏฐณิชา แสนแก้ว, ปภัทรสร สายวัน, วิชญาพร จันทะนัน

12-20

การตรวจวัดกรดแอสคอร์บิค ในระบบที่มีการรบกวนสัญญาณจากโดพามีน และกรดยูริค โดยใช้ แกรฟีนออกไซด์และกรดอะมิโนซีรีน

ปิยะพงษ์ อะสะนิธิ, พัทธนันท์ อึงคณิตานนท์, ดร. สราวุธ ชื่นค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ เลี้ยวเรียน

44-52

การสกัดเพกทินจากเปลือกทุเรียนเพื่อนำไปใช้ในการผลิตแยมจากสละและระกำ ที่มีราคาตกต่ำในจังหวัดจันทบุรี

อมรรัตน์ สุวรรณโพธิ์ศรี, มธุรา อุณหศิริกุล, คิดชาย อุณหศิริกุล, สิริกัลยา วิสุทธิแพทย์, หทัยชนก วัฒนสิริกุลชัย

81-90

นวัตกรรมร้านค้าอัจฉริยะสำหรับธุรกิจอาหารและเบเกอรี่ยุคปกติใหม่

ฐิติยา เนตรวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี, ดร.วิทยา ศิริพันธ์วัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูริพจน์ แก้วย่อง

31-43