นวัตกรรมร้านค้าอัจฉริยะสำหรับธุรกิจอาหารและเบเกอรี่ยุคปกติใหม่

Main Article Content

ฐิติยา เนตรวงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี
ดร.วิทยา ศิริพันธ์วัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูริพจน์ แก้วย่อง

บทคัดย่อ

บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสู่นวัตกรรมร้านค้าอัจฉริยะสำหรับธุรกิจอาหารและเบเกอรี่ยุคปกติใหม่ ประกอบด้วย 1) เทคโนโลยีดิจิทัลเจาะลึกความต้องการและพฤติกรรมลูกค้า เป็นการนำความก้าวหน้าของปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์เพื่อวิเคราะห์ลูกค้า การเดินทางของลูกค้า (Customer Journey) บนโลกออนไลน์ 2) เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า เป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์เพื่อเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านทาง เว็บไซต์ ดิจิทัลคอนเทนต์ที่เหมาะสมกับลูกค้าเฉพาะบุคคล เครือข่ายสังคมออนไลน์ และแชตบอท 3) เทคโนโลยีดิจิทัลขายสินค้าออนไลน์และเดลิเวอรี่ โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและพัฒนาแอปพลิเคชันในการจัดส่งอาหารแบบเรียลไทม์ เพื่อการแสดงผลผ่านแผนที่ดิจิทัลให้ทราบสถานะสินค้าตลอดเส้นทางการจัดส่งตั้งแต่ต้นทางจนถึงจุดหมายปลายทางการจัดส่งได้ทุกที่ทุกเวลา และ 4) ระบบชำระเงินอัจฉริยะ รองรับธุรกรรมทางออนไลน์และรูปแบบวิถีชีวิตแบบปกติใหม่ เทคโนโลยีดิจิทัลที่นำมาประยุกต์ใช้มุ่งสู่ศูนย์บริการเป็นเลิศด้านธุรกิจอาหารและเบเกอรี่ เกิดนวัตกรรมร้านค้าอัจฉริยะเพื่อยกระดับการบริการลูกค้าให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีในการใช้บริการ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ เพิ่มมูลค่า เพิ่มการบริการ และรองรับวิถีแบบปกติใหม่

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

[1] bangkokbiznews. 2020. What is 'New Normal’?. https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/882508. Accessed: 10 October 2020.
[2] Millard, J and Carpenter, G. 2014. Digital technology in social innovation. Tepsie, European Commission.
[3] Chalermdan, N. 2020. Consumers’ Behavavior on Buying Delivery Food Via Mobile Application During New Species of Corona Virus 2019 (COVID-19) in Bangkok. Journal of Industrial Business Administration. 2(1), 92-106.
[4] STEPS Academy. 2020. Case Study Insights from the brand "Netflix and Amazon" with Personalization Marketing techniques. https://stepstraining.co/strategy/personalization-strategies-from-netflix-and-amazon-case-study. Accessed: 11 October 2020.
[5] STEPS Academy. 2020. 3 steps to analyze online customer needs and behavior. Bangkok: STEPS Academy.
[6] DIGITALMARKETER. 2020. The Customer Value Journey Explained in 800 Words or Less. https://www.digitalmarketer.com/blog/customer-value-journey/. Accessed: 11 October 2020.
[7] Wojcik, W., Gromaszek, K. and Junisbekov, M. 2016.. Face Recognition: Issues, Methods and Alternative Applications. http://dx.doi.org/10.5772/62950. Accessed: 11 October 2020.
[8] STEPS Academy. 2020. Top 5 Content for Digital Marketing Strategy. Bangkok: STEPS Academy.
[9] Hamadeh, S. 2017. Digital food marketing: What we know, what we should know?. British Journal of Marketing Studies. 5(8), 12-26.
[10] Information and Communication Technology Center Office of the Permanent Secretary for Higher Education, Science, Research, and Innovation. 2020. What is a Chatbot. https://www.ops.go.th/main/index.php/knowledge-base/article-pr/793-chatbot-future. Accessed: 3 October 2020.
[11] positioning. 2020. 'Location Platform' and 'Delivery Robot', a new future of 'Delivery' that is safe for both delivery people. https://positioningmag.com/1271314. Accessed: 7 September 2020.
[12] Supakorn, C. and Hongkaew, P. 2019. Real-time Food Delivery Management System on Android Operating Systems. The 4th National RMUTR Conference and The 1st International RMUTR Conference, 26-28 June 2019, The Royal River Hotel, Bangkok.
[13] Charutawephonnukoon, P., Pornpeerawich, P., Pansuma, P. and Varasaeneewut, P. 2020. Factors Affecting Consumer Satisfaction in Using Food Panda Application in Bangkok Metropolitan Region. Humanities and Social Science Research Promotion Network Journal. 3(2), 29-42.