การประเมินประสิทธิภาพเครือข่ายไร้สายด้วยวิธีการเข้าถึงแบบไร้สายที่แตกต่างกัน

Main Article Content

อิทธิชัย อินลุเพท

บทคัดย่อ

การกำหนดหรือเลือกใช้ช่องสัญญาณของอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย และการเลือกใช้อินเทอร์เน็ตโพรโทคอลที่มีความเหมาะสมกับการใช้งานช่วยส่งผลให้การรับส่งข้อมูลของระบบเครือข่ายไร้สายมีประสิทธิภาพในการให้บริการ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพเครือข่ายไร้สาย ด้วยเทคนิคการเข้าถึงผ่านช่องสัญญาณ 2.4 GHz และ 5 GHz และเพื่อเปรียบเทียบการเข้าถึงด้วยโพรโทคอล IPv4 และ IPv6 โดยจำลองการส่งข้อมูลด้วยโปรแกรมถ่ายโอนข้อมูลที่ควบคุมการรับส่งข้อมูลด้วยโพรโทคอล TCP และด้วยโปรแกรมประชุมทางไกลที่ควบคุมการรับส่งข้อมูลด้วยโพรโทคอล UDP อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองประเมินประสิทธิภาพเครือข่ายไร้สายด้วยเทคนิคการเข้าถึงแบบไร้สายที่แตกต่างกัน ประกอบด้วย อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย 1 เครื่อง อุปกรณ์สวิตช์ 1 เครื่อง คอมพิวเตอร์ลูกข่าย 8 เครื่อง และคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 1 เครื่อง โปรแกรมที่ใช้ในการทดลองจำลองสภาพแวดล้อมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้แก่ โปรแกรม Riverbed Modeler สำหรับการเปรียบเทียบประสิทธิภาพเครือข่ายไร้สาย ใช้อัตราการส่งข้อมูล และความล่าช้าในการส่งข้อมูลจากต้นทางไปยังปลายทางเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา จากการศึกษาพบว่าโปรแกรมถ่ายโอนข้อมูลที่ควบคุมการรับส่งข้อมูลด้วยโพรโทคอล TCP วิธีการเข้าถึงผ่านช่องสัญญาณความถี่ 5 GHz ที่ทำงานด้วยโพรโทคอล IPv6 มีประสิทธิภาพในการให้บริการสูงสุด และโปรแกรมประชุมทางไกลที่ควบคุมการรับส่งข้อมูลด้วยโพรโทคอล UDP วิธีการเข้าถึงผ่านช่องสัญญาณความถี่ 5 GHz ที่ทำงานด้วยโพรโทคอล IPv4 มีประสิทธิภาพในการให้บริการสูงสุด

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Krupanek, B. and Bogacz, R. 2016. OPNET Modeler simulations of performance for multi nodes wireless systems. International Journal of Metrology and Quality Engineering. 7(1): 105.

Memongkhon, A. and Khantikun, A. 2010. Design and Installation Wireless LAN, 2nd Edtion. Nonthaburi: IDC Premier. (in Thai)

Tancharoen, D. 2012. The evolution of wireless communication technology. Panyapiwat Journal. 3(2): 111-120. (in Thai)

Pakanati, C., Padmavathamma, M. and Reddy, N.R. 2015. Performance comparison of TCP, UDP, and TFRC in wired networks. In: Proceedings of the 2015 IEEE International Conference on Computational Intelligence & Communication Technology, 13-14 February 2015. Ghaziabad, India.

Zakari, A., Musa, M. and Bekaroo, G. 2019. IPv4 and IPv6 protocols: A comparative performance study. In: Proceedings of the 2019 IEEE 10th Control and System Graduate Research Colloquium (ICSGRC), 2-3 August 2019. Shah Alam, Malaysia.

Khadiri, K.E.L. and et al. 2018. Performance evaluation of IPv4/IPv6 transition mechanisms for real-time applications using OPNET Modeler. International Journal of Advanced Computer Science and Applications. 9(4): 387-392.

Jain, N. and Payal, A. 2020. Performance evaluation of IPv6 network for real-time applications using IS-ISv6 routing protocol on Riverbed Modeler. Procedia Computer Science. 173: 46-55.

Brown, L. and Jaatun, M.G. II. 1992. Secure file transfer over TCP/IP. In: Proceedings of the TENCON'92 - Technology Enabling Tomorrow, 11-13 November 1992. Melbourne, Australia.

Akhtar, N. and Siddiqui, F.H. 2011. UDP packet monitoring with stanford data stream manager. In: Proceedings of the 2011 International Conference on Recent Trends in Information Technology (ICRTIT), 3-5 June 2011. Chennai, India.

Riverbed Technology. 2020. Riverbed’s Modeler Academic Community. Anatomy and Embryology. https://cms-api.riverbed. com /portal/community_home. Accessed 5 May 2021.

Al-Khraishi, T. and Quwaider, M. 2020. Performance evaluation and enhancement of VLAN via wireless networks using OPNET Modeler. International Journal of Wireless & Mobile Networks. 12(3): 15-30.

Shaw, K. 2020. 802.11x: Wi-Fi Standards and Speeds Explained. https://www. networkworld.com/article/3238664/80211x-wi-fi-standards-and-speeds-explained.html. Accessed 3 May 2021.