การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาแฟ วิสาหกิจชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ จังหวัดชุมพร

Main Article Content

นภารัตน์ ชูไพร
เอกรินทร์ วิจิตต์พันธ์
พิมพ์ชนก แก้วอุดม
ชุติมา ยอดเกื้อ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาแฟ วิสาหกิจชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ จังหวัดชุมพร และเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้น การวิจัยเริ่มจากการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานในปัจจุบันของวิสาหกิจ และการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวข้องจำนวน 30 คน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลและออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ผลการวิจัยพบว่า 1) ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้นสร้างความสะดวกและสามารถเพิ่มช่องทางการกระจายผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าอย่างทั่วถึง 2) ผลของการประเมิน ซึ่งประกอบด้วยผลการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบจากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่าน อยู่ในเกณฑ์มากที่สุด ( gif.latex?\bar{x} = 4.59, S.D. = 0.56) และผลการประเมินความพึงพอใจของระบบจากผู้ใช้งานจำนวน 115 ท่าน อยู่ในระดับมากที่สุด ( gif.latex?\bar{x} = 4.68, S.D. = 0.51)

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Thamsing Coffee Group Community Enterprise. 2018. History of Ban Tham Sing Community Enterprise. http://coffeethamsing.com/. Accessed 15 May 2021. (in Thai)

Agricultural Research Development Agency. 2021. History of Robusta Coffee Plantation in Southern Thailand. https://www.arda.or.th/kaset info/south/coffee/history/01-04.php. Accessed 25 November 2021. (in Thai)

Division of Logistics. Department of Industrial Promotion. 2019. System Development Life Cycle : SDLC. https://dol.dip.go.th/en/category/ 2019-02-08-08-57-30/2019-03-15-11-06-29. Accessed 3 December 2021. (in Thai)

Sriurai, W. and Bunteong, A. 2019. The model of interaction support system development in classroom for the 21st century active learning. Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University. 21(1): 136-145.

Rodplang, P. 2021. The developing online marketing channels of Ngob products, Basketry products group Ngobthai-Laongeaw Thong-en, Inburi district, Singburi province. Journal of Social Science and Buddhistic Anthropology. 6(3): 35-45. (in Thai)

Penmas, P. Sriprasert, P. and Somnuk, N. 2021. The development of distribution channels online for local fabrics through market mechanism of the university. College of Asian Scholar Journal. 11(3): 1-10. (in Thai)

Maiprasert, D. 2021. Development of E-commerce system for Thongsuk bamboo garden, Khok Tum sub-district, Lopburi province. Research and Development Journal, Buriram Rajabhat University. 5(2): 101-110. (in Thai)

Loiypha, N. 2020. Increasing value of goods and marketing channels through E-commerce system for Look Kaew silk community enterprises group in Nikhom Phatthana, Khukhan district, Sisaket province. Journal of Community Development and Life Quality, Upper Northern Research Administration Network, Science and Technology Research Institute, Chiang Mai University. 8(1): 214-226. (in Thai)

Philuek, S., Chaisit, C. and Plansuwan, L. 2020. The development of distributions for processed agricultural products in Nakhon Sawan province by the electronic commerce. Journal of Graduate Review Nakhon Sawan Buddhist College. 8(2): 217-228. (in Thai)

Utiram, K. and et al. 2019. Value adding and development style of product distribution of rice mills group at Baan Hua Dong, Phrasao sub-district, Mahachanachai district, Yasothorn province. Research and Development Journal, Buriram Rajabhat University. 14(2): 111-120. (in Thai)

Rattanaphan, P., Rattanaphanband, M. and Sae-Wong, J. 2018. Development of distribution channels and creation of added value for community food products in Songkhla province. Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences). 11(4): 42-51. (in Thai)

Electronic Transactions Development Agency. 2021. Perspective on Future of e-Commerce: How e-Commerce Will Change in the Post-Covid and Beyond. https://www.etda.or.th/get attachment/1601aea8-41bf-4cbb-8aca-a2b8d0f9f 63f/Perspective-on-Future-of-e-Commerce-How-e-Commerce.aspx. Accessed 3 December 2021. (in Thai)